توسعۀ کاربست الگوی جدید مدیریت آموزش در آموزش علوم تجربی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه خوارزمی،

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی،

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تدریس علوم تجربی، با استفاده از الگوی جدید مدیریت آموزش، بر پیشرفت درسی دانش آموزان پسر سال سوّم راهنمایی شهرستان بهارستان در سه حیطة دانش، نگرش و مهارت بوده است. در این پژوهش نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل، دو کلاس شامل 68 دانش آموز به روش نمونه گیری در دسترس (یک کلاس 34  نفری به عنوان گروه کنترل و یک کلاس 34 نفری به عنوان گروه آزمایش) از دو مدرسة پسرانه مشارکت داشتند. این دو کلاس طی 14 جلسة 75 دقیقه ای در مدت هفت هفته با محتوای درسی یکسان (فصل ششم کتاب علوم تجربی سال سوّم راهنمایی: مبحث کار، انرژی و توان) آموزش دیدند. آموزش در گروه کنترل به روش سنتی و متداول و در گروه آزمایش بر اساس سناریوی تدریس الگوی مدیریت آموزش انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، آزمون دانشی معلم ساخته، پرسش نامة نگرش سنج احمدی (1389) و چک لیست مهارتی معلم ساخته، به ترتیب برای اندازه گیری پیشرفت درسی دانش آموزان در حیطه های دانش، نگرش و مهارت بود. روایی، پایایی و اعتبار صوری و محتوایی این آزمون ها و میزان انطباق آن ها با اهداف آموزشی و محتوای موضوع مورد آموزش نیز به وسیلة تعدادی از اساتید علوم تربیتی و سرگروه های درسی تأیید شد. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از تی (t) مستقل و تحلیل کوواریانس نشان داد که پیشرفت درسی دانش آموزان گروه آزمایش در حیطه های دانش و مهارت به نحو معناداری بیشتر از دانش آموزان گروه کنترل بوده، اما این تأثیر در حیطة نگرش معنادار نیست. بنابراین، کاربست ده گام الگوی جدید مدیریت آموزش در کلاس های درس علوم تجربی به عنوان بستری مناسب جهت بهبود پیشرفت درسی دانش آموزان توصیه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Promoting education management new models application in teaching science

نویسندگان [English]

  • Mohammadrezā Behrangi 1
  • Rahimali Nasiri 2
  • Ārash Zebarjadi Āshti 2
1 (PhD), Khārazmi University
2 (MA), Khārazmi University
چکیده [English]

The purpose of this study was to survey the effect of teaching science using Education Management Model on 3th grade guidance school Baharestān city students academic achievement in knowledge, skill and attitude areas. In this study, two classes participated from two separate schools, consisting of 68 students who were selected using available sampling method. They were divided into two groups of experimental and control groups (34 students in each group). The two groups were instructed in 14 sessions (each session including 75 minutes) during seven weeks with the same content (The sixth chapter of the 3th grade guidance school science book on work, energy and power). The control group was instructed using a traditional method and the experimental group was instructed using the Education Management Model. The research tools including a teacher-made knowledge test, a teacher-made skills checklist and Ahmadis attitude measurement questionnaire (1389) were used for measuring students academic achievement in knowledge, skill and attitude areas. Reliability, validity (face validity and content validity) of these tests and their compliance with the educational goals and the content of the instructed subject were approved by some of the Faculty of Education and Training heads. The results of data analysis using an independent samples t-test and the analysis of covariance showed that the experimental group’s academic achievement was more than the control group in knowledge and skill areas significantly, but the differences between the two groups in terms of their academic achievement  was not significant in the area of attitude. Therefore, the application of new Education Management Model in teaching science classrooms was recommended as an appropriate pattern to promote students’ academic achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education Management Model
  • academic achievement
  • Science
  • Analysis of Covariance
  • effect size