بررسی چگونگی تحقق بخشیدن به آموزش توسعۀ پایدار در برنامۀ درسی فنّی وحرفه ای (مطالعۀ موردی: رشتۀ مکاترونیک)

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش،

2 دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه خوارزمی،‌

چکیده

نوع این پژوهش، ترکیبی- اکتشافی با ارائۀ تدوین ابزار بود و هدف اصلی آن  نیز عبارت بود از: تعیین چگونگی وارد کردن مؤلفه های آموزش توسعۀ پایدار در برنامۀ درسی فنی وحرفه ای؛ به عنوان موردی برنامۀ درسی رشتۀ مکاترونیک. به این منظور ابتدا موضوع پژوهش با تعداد محدود شرکت کننده (پنج نفر) بررسی شد و سپس از یافته های کیفی به عنوان راهنما جهت تدوین پرسش ها و مقیاس های ابزار پیمایش کمّی استفاده گردید. این ابزارها به صورت کمّی اجرا و رواسازی شدند. پرسش نامه ای شامل 6 مؤلفۀ توسعۀ پایدار متشکل از 30 گویه برگرفته از نظرات ارائه شده تهیه گردید. این پرسش نامه را افراد نمونۀ آماری پژوهش، یعنی 26 نفر هنرآموز (معلم) رشته های مکانیک، الکترونیک و کامپیوتر شاخۀ فنی وحرفه ای که با شرایط خاص انتخاب شده بودند، تکمیل کردند. پاسخ های به دست آمده با روش آماری تحلیلی و استنباطی مورد مطالعه قرار گرفت. ابتدا نرمال بودن توزیع داده ها از طریق آزمون کالموگراف- اسمیرنف بررسی شد و با دارا بودن مقیاس فاصله ای، از آزمون t تک نمونه برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده گشت. همچنین ابزار مصاحبۀ نیمه ساختاریافته و روش مشاهده به کار گرفته شد. یافته های به دست آمده از این پژوهش نمایانگر این واقعیت بود که می توان به راحتی مؤلفه های آموزش توسعۀ پایدار، شامل شش مؤلفۀ «کاهش مصرف، دوباره مصرف کردن مواد، نوسازی مواد، بازیافت مواد، تعمیر مواد و بازاندیشی دیدگاه ها» را در برنامۀ درسی فنی وحرفه ای وارد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on how to implement sustainable development education in the curriculum of technical and vocational education (Case study: the field of mechatronics)

نویسندگان [English]

  • Ashrafoalsādāt Shekarbāghāni 1
  • Hamid Yazdāni 2
1 (PhD), Research Institution for Education, Tehran-Iran
2 PhD Candidate in Curriculum Studies at Khārazmi University
چکیده [English]

 It was a mixed exploratory research in which the research tools were developed. The main purpose of the study was to determine how to include the components of sustainable development in the technical and vocational education curriculum (in this study, mechatronics curriculum). For this purpose, first the research topic was examined with a limited number of participants (five persons). Then, qualitative findings were used as a guide to formulate questions and scales for quantitative survey. These tools were used quantitatively and they were validated. A questionnaire consisting of 6 components of sustainable development including 30 items was prepared based on the comments of the individuals. It was completed by 26 prospective teachers of mechanics, electronics and vocational computer who were selected considering certain conditions. The responses were analyzed using inferential statistics. First, the normality of the data distribution was investigated through Kalmogorov- Smiranov Test. Having an ordinal scale, one-sample t-test was used for the data analysis. Also, semi-structured interview and observation method were used. Findings highlighted the fact that six components of sustainable development including »consumption reduction, material re-use, material renovation, material recycling, material repairing and perspective rethinking« could be easily included in the technical and vocational curriculum.

 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development Education
  • Technical and Vocational Branch
  • Curriculum Components
  • Mechatronics Field