بررسی نیازها و علائق آموزشی بی سوادان و سوادآموزان گروه سنی 49-10 ساله

نویسنده

  دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

چکیده

پژوهش حاضر با هدف «شناسایی نیازها و علائق آموزشی بی سوادان و سوادآموزان گروه سنی 49-10 ساله» و برای پاسخ گویی به سؤالاتی دربارۀ محتوای مورد نیاز و مورد علاقۀ آموزشی و مؤلفه های ایجاد انگیزۀ درونی و بیرونی بی سوادان و سوادآموزان و ارائه راهکارهای کلان و عملیاتی برای تأمین نیازها و علائق آموزشی جامعۀ هدف، انجام شده است. پژوهش از نوع توصیفی و به دلیل میدانی بودن، پیمایشی است؛ و جامعۀ آماری آن را صاحب نظران، گروه های مرجع محلی، مدیران و کارشناسان سازمان نهضت سوادآموزی و ادارات آموزش پرورش، آموزش دهندگان، سوادآموزان و بی سوادان تشکیل داده اند. نمونه گیری، به تعداد 391 نفر، هدفمند و طبقه ای- تصادفی بوده است. ابزار گردآوری داده های پژوهش، پرسش نامۀ محقق ساخته، مصاحبۀ باز و نیمه ساختارمند و هم اندیشی، بوده است. داده ها به وسیلۀ «آزمون t تک نمونه ای» و روش های معمول کیفی، مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشانگر آن است که سوادآموزان و بی سوادان 49-10 ساله از انگیزۀ درونی خوبی برای یادگیری برخوردارند، لذا در برنامه ریزی و تولید محتواهای آموزشی مورد علاقه بی سوادان و نوسوادان می بایست به زمینه های «نگرشی، دانشی و مهارتی» آنان توجه کرد. آنچه بیشتر در فرایند یافته های پژوهش مورد توجه قرار گرفت، رفع موانع یا تقویت مؤلفه های انگیزانندۀ درونی و بیرونی است که از دو جنبۀ محتوایی و برنامه ای در نتایج این پژوهش مدنظر قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Needs and educational interests of literates and illiterates in the age group 10-49 years old

نویسنده [English]

  • Heidar Toorāni
  (PhD), Research Institute for Education, Tehran
چکیده [English]

The aim of this article was to recognize the educational needs and interests of literates and illiterates in the age group of 10-49 years old in order to find the operational solutions to meet their needs and educational interests. The method of this research was survey and its statistical population included scholars, local reference groups, managers and experts of literacy movement organization, education departments, educators, literates and illiterates in Iran. The research sample included 391 persons who were selected through stratified-random sampling method. The research tools included a researcher-made questionnaire, open and semi-structured interviews and the focus group. The data was analyzed using one sample t-test and the qualitative content analysis method. The results showed that literates and illiterates in the age group 10-49 years old have good inner motivation for learning, therefore when developing the educational content, their interests, attitude, knowledge and skills should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Needs
  • Illiterate
  • needs
  • Exterior Needs (Hygiene)
  • Inner Needs (Motivational)