بررسی مقایسه ای دانش آموزان منضبط و دانش آموزان دارای مشکل انضباطی، از لحاظ سه مؤلفۀ عاطفه به مدرسه، صفات شخصیتی و عملکرد تحصیلی

نویسندگان

1   کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشکده شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2   دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

هدف از پژوهش مقایسۀ دانش آموزان منضبط ودانش آموزان دارای مشکل انضباطی از لحاظ سه مؤلفۀ عاطفه به مدرسه، صفات شخصیتی و عملکرد تحصیلی آنان می باشد. نمونۀ این پژوهش تعداد 420 نفر از دانش آموزان پایه های دوم و سوم دورۀ متوسطۀ سال تحصیلی 92-91 شهر تبریز بودند که با استفاده از دو روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و روش هدفمند انتخاب شدند. برای انتخاب دانش آموزان منضبط و غیرمنضبط از دو نقطه برش برای نمرات انضباط دانش آموزان و نیز نظر معاونان و مشاوران مدرسه ها استفاده شد. در این پژوهش از دو پرسش نامۀ سنجش نگرش نسبت به مدرسه و پرسش نامۀ پنج عامل بزرگ شخصیتی نئو استفاده شد. همچنین از نمرات معدل نیم سال اول سال تحصیلی 92-91 به عنوان شاخص عملکرد تحصیلی استفاده شد. داده های حاصل با آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره (مانوا) تحلیل شد. نتایج مانوا نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه دانش آموزان منضبط و دانش آموزان دارای مشکل انضباطی در ترکیب مؤلفه های عاطفه به مدرسه، صفات شخصیتی و عملکرد تحصیلی وجود دارد. آزمون تک متغیری واریانس جهت بررسی تفاوت های دو گروه در تک تک مؤلفه های عاطفه به مدرسه، صفات شخصیتی و عملکرد تحصیلی نشان داد که بین دو گروه در معدل و همه مؤلفه های عاطفه به مدرسه و صفات شخصیتی تفاوت معنادار وجود دارد. در این مقاله تلویحات کاربردی این یافته ها مورد بحث واقع شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study on the disciplined and undisciplined students with respect to the emotion to school, personality characteristics and academic performance

نویسندگان [English]

  • Sorayā Jabāri 1
  • Javād Mesrābādi 2
1   MA at Educational Research, Expert on Students’ Affairs at Khārazmi University (Pardis Bentolhoda Sadr Ardebil) - Iran
2   (PhD), Azarbāijān Shahid Madani University
چکیده [English]

The objective of this study was to compare the emotion to school, personality characteristics and academic performance of the disciplined and undisciplined students. The sample of this study consisted of 420 2nd and 3rd grade high school students in 2012-2013 academic year in Tabriz city who were selected using multistage cluster sampling and purposive sampling methods. The cut points for students’ discipline grades and comments of school officials were used to choose the disciplined and undisciplined students. In this study, attitude toward school questionnaire and Neo five factor personality scales were used as research instruments. Also, the first semester GPA of academic year 2012-2013 was used as academic performance index. The obtained data was analyzed by MANOVA and independent samples t-tests. The results of the MANOVA test indicated a significant difference between the two groups of disciplined and undisciplined students in the elements of emotion to school, personality characteristics and academic performance. Also, the results of ANOVA for each of the dependent variables indicated a significant difference between the two groups in GPA and all the elements including emotion to school and personality characteristics. The practical implications of these findings have been discussed in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Class Administration
  • Emotion to School
  • personality
  • Academic performance
  • Disciplined and Undisciplined Students