تأثیر روش درمانجو مداری راجرز بر تاب آوری دانش آموزان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی دانشگاه آزاد واحد کرمان

2   عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین تأثیر روش درمانجو مدار راجرز بر تاب آوری دانش آموزان دورۀ متوسطۀ دوم شهر تهران بود. جامعۀ آماری پژوهش کلیۀ دانش آموزان پسر دورۀ متوسطۀ دوم مدارس دولتی شهر تهران در سال 94-1393 و نمونۀ پژوهش شامل 240 نفر از این دانش آموزان بود که از میان مدارس به روش نمونه گیری دو مرحله ای انتخاب و همتاسازی شدند. سپس به صورت تصادفی 40 نفر از دانش آموزانی که تاب آوری آن ها پایین تر از میانگین بود به طور تصادفی از دو مدرسه انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند (برای هر گروه 20 نفر). جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامۀ تاب آوری کونور و دیویدسون (2003) که دارای 25 سؤال 5 گزینه ای و روش درمانجو مداری راجرز طی 8 جلسه، 90 دقیقه ای اجرا شد. این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه و مرحلۀ پیگیری بود. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون کوواریانس) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که میزان تاب آوری دانش آموزانی که روش درمانجو مدار راجرز را دریافت کرده اند به طور معنادار بالاتر از میزان تاب آوری دانش آموزانی است که روش درمانجو مدار راجرز را دریافت نکرده اند. این روش در افزایش میزان تاب آوری دانش آموزان مؤثر و در طول زمان از پایداری مناسبی برخوردار است. روش درمانجومدار راجرز، همانند یک سپر بلا، افرادِ در معرض خطر را در برابر آثار سوء مواجهه با عوامل خطر محافظت می کند و سبب افزایش تاب آوری آن ها  می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Rogers’ client-centered framework on the students’ resiliency

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Akbar Mortazavi Emāmi 1
  • Ghodsi Ahghar 2
1 MA in Psychology at Islamic Azad University (Kermān Branch)
2   (PhD), Islāmic Āzād University (Science and Research Branch), Research Institute for Education, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the effect of Rogers’ client-centered framework on the 2nd grade high school students’ resiliency in Tehran. The research population included all second cycle public high school male students in Tehran during the academic year 1393-94. The sample consisted of 240 second grade high school students from the schools of the 2nd educational district who were selected through two-stage cluster sampling method. 40 students whose resilience was under the average were randomly selected from two high schools and they were assigned to experimental and control groups (20 students in each group). Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC, Connor & Davidson, 2003) containing 25 multiple-choice items was used as the research instrument and the Rogers’ client-centered framework was used as the treatment during eight 90 minutes sessions. It was a quasi-experimental research with pretest-posttest control group and follow-up design. The data was analyzed using descriptive and inferential statistics (ANCOVA). The results showed that the resilience of students who have received Rodgers’ client-centered framework was significantly higher than the resilience of students who have not received this framework. The framework is effective in increasing students resilience and it has appropriate stability during the time. Like a scapegoat, Rogers client-centered framework protects at risk people against the adverse effects of exposure to risk factors and it increases the students’ resilience. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience
  • Rogers’ Client-Centered Framework
  • Students