تحلیل کیفی محتوای کتاب های درسی هدیه های آسمان از منظر امر به معروف و نهی از منکر

نویسنده

استادیار پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی چگونگی آموزش امر به معروف و نهی از منکر در کتاب های درسی هدیه های آسمان و مقایسۀ آموزش ها در دورۀ ابتدایی تحصیلی می باشد. روش انجام پژوهش، روشی ترکیبی از نوع طرح اکتشافی است و بر روی کتاب هایِ هدیه های آسمان، پایه های دوم و ششم ابتدایی انجام شده است. بخش اول پژوهش به صورت تحلیل کیفی متن و به روش استقرایی انجام گرفته که نتیجۀ آن شناسایی و استخراج هشت مؤلفه مرتبط با آموزش امر به معروف و نهی از منکر در کتاب های مورد نظر است. در بخش دوم پژوهش که با استفاده از معیارهای کشف شده از بخش اول و به صورت کمی انجام شده، نیز نتایج جالبی به دست آمده است؛ از جمله اینکه مؤلفه های اول و دوم در کتاب های مورد نظر، از فراوانی بالایی برخوردارند و حجم زیادی از پیام های متنیِ مرتبط با آموزۀ امر به معروف و نهی از منکر، به آن ها اختصاص دارد. با استفاده از نتایج کیفی و کمی حاصل از این پژوهش، مقایسۀ چگونگی آموزش امر به معروف و نهی از منکر در این دو کتاب به خوبی صورت پذیرفته است. در نتیجه گیری کلی این گونه می توان بیان داشت که علی رغم اینکه در متن این دو کتاب، در هیچ بخشی به طور آشکار و مستقیم سخنی از امر به معروف و نهی از منکر و آموزش آن ها برده نشده است، ولی به طور غیرمستقیم و با روندی متناسب با رشد ابعاد سنی و عقلی دانش آموزان، آموزه دینی امر به معروف و نهی از منکر به خوبی آموزش داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative content analysis of sky Gifts textbooks from the Amr-Bil-Ma’ruf and Nahi-Anil-Munkar perspective

نویسنده [English]

  • Zahrā Mehrabān
(PhD), Research Institute for Education, Tehran
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the Amr-Bil-Ma’ruf and Nahi-Anil-Munkar instruction in sky gifts textbooks and comparing its instruction throughout elementary school level. It was a mixed methods research with exploratory design which was done on the2nd and 6th grades sky gifts textbooks as the research sample. The first phase of the study was done through qualitative content analysis and inductive method. The result of such analysis was identifying and extracting the eight components related to the Amr-Bil-Ma’ruf and Nahi-Anil-Munkar instruction in the above-mentioned textbooks. Indeed, the results obtained from the first phase were used as the criteria for quantitative measurements of the second phase of this study. Here, it was revealed that the first and second components were of high frequency and much of textual messages related to the Amr-Bil-Ma’ruf and Nahi-Anil-Munkar instruction were dedicated to them. In general, despite the fact that in no section of the two textbooks there has been no direct and clear discussion of the Amr-Bil-Ma’ruf and Nahi-Anil-Munkar, however, it has been instructed in accordance with the students’ cognitive development, implicitly. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Amr-Bil-Ma’ruf and Nahi-Anil-Munkar
  • mixed methods research
  • Qualitative Content Analysis
  • Textbook Content
  • Sky Gifts
  • Primary School Education