فضای بومی سازی شده در کتب درسی آموزش زبان های خارجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش زبان فرانسه، دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیئت‌علمی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

3 کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

چکیده

بر اساس انتقادهایی که از مبانی علم جدید، پیرامون مسائل هویت ملی و هویت اجتماعی در پِی پدیدۀ جهانی شدن به ویژه در بخش آموزش زبان های خارجی و برنامه ریزی زبانی در شاخۀ جامعه شناسی زبان، صورت گرفته مفاهیم تازه تری همچون «دانش بومی» و «بومی سازی» به وجود آمده اند. در این راستاست که نظام آموزشی می تواند نقش بی بدیلی در شکل دهی به هویت ملی افراد هر جامعه ایفا کند. در این میان کتاب های درسی و محتوای آموزشی را باید ابزاری اساسی در انتقال مفاهیم، ارزش ها، هنجارها و حتی آموزه های فرهنگی و مذهبی در میان افراد جامعه دانست که در شکل دادن به شخصیت کودکان و نوجوانان جامعه نقش مهمی دارد. هدف آموزش در عصر حاضر، حفظ و اعتلای هویت و ارزش های ملی دانش آموزان، ضمن حضور در دهکدۀ جهانی است. بر این اساس، پژوهش حاضر قصد دارد به نقد فضای بومی سازی شده در کتب درسی آموزش زبان انگلیسی و فرانسه بپردازد. پژوهش حاضر از نظر ماهیت و روش، اسنادی- تحلیلی است و در آن برای تجزیه وتحلیل اطلاعات، از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. جامعۀ آماری شامل کتاب های دورۀ راهنمایی زبان فرانسه و کتاب های پایۀ هفتم و هشتم زبان انگلیسی است. از پژوهش این نتیجه به دست آمد که مؤلفه های هویت ملی در کتاب های زبان انگلیسی به مراتب بیشتر از کتاب های درسی زبان فرانسه است. علی رغم حضور کم رنگ برخی از ابعاد هویت ملی و یا فقدان پردازش مناسب و متوازن برخی از ابعاد دیگر در کتب هر دو زبان، بااین حال واردنمودن مؤلفه های هویت ملی و بومی سازی کتاب های درسی، اقدامی ارزشمند می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The critical study of localized context in Iranian foreign languages’ textbooks

نویسندگان [English]

  • Zahrā Dāvarpanāh 1
  • Seyed Behnām Alavi Moghaddam 2
  • Bahāre Allāhdāne 3
1 PhD Candidate in French Education at Tarbiyat Modares University, Tehran
2 (PhD), Organization for Educational Research and Planning, Tehran
3 MA in English Language and Literature
چکیده [English]

Based on the critics about national and social identity which occurred after the globalization phenomenon, especially in foreign languages education and language planning, new issues like localized knowledge and localization have been developed. Textbooks and educational contents are essential instruments in transferring the culture and religious issues, norms and values and they have influential role on developing children and teenagers’ personality. The aim of education at the present era is to protect and improve the identity and national values in students living in the global village. This study is going to criticize the localized context in English and French education textbooks in Iran’s education system. It is a documentary analytical study and it uses qualitative content analysis method for data analysis. The research population consists of guidance school French education textbooks and 7th and 8th grade English textbooks. We concluded that the amount of identity elements in English textbooks are more than French ones and we can see some national identity elements in both English and French textbooks which can be improved more.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Localization
  • National Identity
  • Curriculum
  • Foreign Languages Education