نقش مدیران در ایجاد و توسعۀ تسهیم دانش در معلمان ابتدایی: معرفی متغیر رهبری تسهیم دانش

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه خوارزمی

2   کارشناس ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

پژوهش حاضر به روش ترکیبی اکتشافی و با هدف بررسی نقش مدیران در ایجاد و توسعۀ تسهیم دانش در میان معلمان انجام شده است. ابتدا در بخش کیفی، خبرگان آموزشی به صورت هدفمند انتخاب شده و مورد مصاحبه قرار گرفتند. نتایج تحلیل محتوا و کدگذاری مصاحبه ها 60 نشانگر را شناسایی نمود. نشانگرها در قالب 12 بعد شامل «باور مدیر به تسهیم دانش»، «نیاز آفرینی برای تسهیم دانش»، «ترویج فرهنگ مشارکت در مدرسه»، «توسعه روابط و تعامل در مدرسه»، «تعیین انتظارات رسمی از معلمان برای تسهیم دانش»، «برگزاری جلسات برای تسهیم دانش»، «ایجاد فرصت غیررسمی برای تسهیم دانش»، «ایجاد و پرورش گروه های یادگیرنده»، «مدیر به عنوان الگوی تسهیم گر دانش»، «شناسایی و پرورش معلمان مشتاق به تسهیم دانش»، «تشویق به تسهیم دانش»، و «تشویق به مستندسازی دانش» طبقه بندی شد. در بخش کمّی نیز بر اساس نشانگان و ابعاد شناسایی شده، پرسش نامۀ رهبری تسهیم دانش طراحی شد. در این بخش 377 معلم مدارس ابتدایی شهر تهران به صورت تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و پرسش نامه را تکمیل کردند. داده های این بخش با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی تحلیل شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که الگوی اندازه گیری متغیر رهبری تسهیم دانش برازش خوبی با داده ها دارد. این پژوهش به نقش مدیران در ایجاد و توسعۀ تسهیم دانش در معلمان تأکید می کند و متغیر و پرسش نامۀ رهبری تسهیم دانش را به پژوهشگران علاقه مند پیشنهاد می کند. در پایان در مورد یافته ها بحث شده  است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of principals in primary school teachers’ knowledge development and sharing: Introducing knowledge sharing leadership variable

نویسندگان [English]

  • Hassanrezā Zeinābadi 1
  • Zeinab Mahmoudi 2
1 (PhD), Khārazmi University
2   MA in Educational Management, Khārazmi University
چکیده [English]

The aim of the current exploratory mixed methods research was to investigate principals role in creating and improving teachers’ knowledge sharing (KSh). Firstly, in qualitative phase, educational experts were participated and interviewed. Participants were selected using purposeful sampling method.The results of content analysis and coding of interviews revealed 60 indicators and 12 dimensions including principals beliefs in KSh, creating the need for KSh among teachers, encouraging collaboration at school, developing communication at school, determining the formal expectations to KSh for teachers, holding teacher meetings for KSh, creating informal opportunities for KSh, creating and fostering professional learning climate at school, principles as a model of KSh, identifying teachers who are eager in KSh, encouraging teachers for KSh, and encouraging teachers to document their knowledge. In the quantitative phase of this study, using the identified indicators and dimensions, a questionnaire was devised as Knowledge Sharing Leadership (KSHL) questionnaire. In this phase, 377 teachers were randomly selected from primary schools of Tehran and they completed the questionnaire. The data of this phase was analyzed using Confirmatory Factor Analysis (CFA). The result of CFA revealed that the measurement model of KSHL has good fit to the observed data. This study highlights the role of principals in teachers’ KSh and recommends KSHL variable and questionnaire to researchers. The results are discussed in the final section of the paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge sharing
  • Knowledge Sharing Leadership
  • Teachers
  • Principals