تحلیل جریان علمی حوزه های موضوعی مقاله های فصلنامة نوآوری های آموزشی در سال های 1394-1382 (شماره های: 55-5)

نویسندگان

1 دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ،

2 کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی،

3 کارشناسی ارشد سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه علامه طباطبایی،

چکیده

هدف این پژوهش تحلیل محتوای موضوعی مقاله های نشریه ای که در دست دارید، یعنی فصلنامة نوآوری آموزشی، طی سال های 1394-1382 است. در این پژوهش 50 شماره از این فصلنامه با روش تحلیل محتوای موضوعی که یکی از روش های انجام پژوهش های علم سنجی است مورد بررسی قرار گرفت و از 14 مقوله اختصاص یافته مدخل نوآوری آموزشی در «اصطلاح نامة اریک» در طبقه بندی موضوع اصلی مقاله ها استفاده شد. جامعة پژوهش مقاله های تألیفی این نشریه از شمارة 5 تا 55 و شامل 365 مقاله است. بررسی گرایش های موضوعی نویسندگان مقاله ها مشخص کرد که در چهارده محور موضوع های پژوهشی اعلام شدة فصلنامه، موضوع دوم (مبانی نظری و اصول علمی و یافته های دانش روان شناسی تربیتی...) با 32/32 درصد بیشترین و پس ازآن، موضوع های پنجم (نظریه ها و رویکردهای نو در طراحی برنامه های درسی) و هشتم (مدیریت و برنامه ریزی کلاس درس و مدرسه) قرار دارند و به موضوع نهم (آینده پژوهی در آموزش وپرورش) اصلاً پرداخته نشده است. تعداد هفت ویژه نامة موضوعی در این بازه زمانی منتشرشده است. موضوع بهبود آموزش با 35/34 درصد و موضوع آموزش وپرورش با 30 درصد بیشترین حوزة موضوعی فصلنامه است. تعداد 778 نویسنده در تدوین مقاله ها مشارکت داشته اند و 30/46 درصد نویسندگان رشته های تحصیلی خود را اعلام کرده اند و این مقدار تعامل بین رشته ای را نشان می دهد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content analysis of published articles in Quarterly Journal of Educational Innovations during 2003 -2015

نویسندگان [English]

  • Akram Eini 1
  • Āzardokht Koohestāni Nejād Tāri 2
  • Maral Yaghmāeiān 3
1 (PhD), Organization for Educational Research and Planning (Ministry of Education), (Corresponding author)
2 MA in Educational Administration at Organization for Educational Research and Planning (Ministry of Education)
3 MA in Measurement at Allāmeh Tabātabāi University
چکیده [English]

The purpose of this paper was to analyze the content of the published articles of Quarterly Journal of Educational Innovations during the last 13 years (between 2003 -2015), to know about their current state of subject trends. It was a qualitative content analysis research. Here, the texts and abstracts of the papers were reviewed and analyzed in light of the 14 themes of educational innovation in the ERIC Thesaurus which were used for the basic categorization of the topic of papers. The research population and sample consisted of the published papers from number 5 up to 55 including 365 papers. Data was analyzed using Excel Statistical Analysis tool. Review of the subject trends of the authors showed that among the 14 mentioned research topics, announced by the journal, the 2nd one (theoretical framework, scientific principles and findings of educational psychology) with 32.32% was the most considered topic, and after that, there were the 5th (new theories and approaches in the curriculum design) and the 8th (management and class and school planning) topic. Also, the 9th topic (future studies in education) has not been considered at all. 7 special issues have been published in this period. The topic of »education improvement« with 35.34% and the topic on »education« with 30% were the topics of the most published papers. 778 authors participated in developing the papers and 30.46% of the authors mentioned their major and this shows the interdisciplinary subject orientation. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • content analysis
  • educational innovations
  • Education
سیدین، سیدمهرداد و بابالحوائجی، فهیمه. (1388). تحلیل محتوای پایاننامههای کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تهران شمال، علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات اهواز و همدان در سالهای 1372-1386. تحقیقات اطلاعرسانی و کتابخانههای عمومی (پیام کتابخانه)، 15(56)، 121- 95.
شعبانی، حسین. (1392). تحلیل محتوا بهعنوان یک روش تحقیق: با رویکرد تحلیل برنامة درسی مدارس. قم: بنی الزهرا.
مریدی، هادی. (1391). تحلیل محتوای دهساله مجلات علوم تربیتی از جهت بررسی میزان هماهنگی با نیازهای آموزشوپرورش و شناسایی علل فاصله احتمالی این دو (پایاننامه کارشناسی ارشد). دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
محمدجانی اسرمی، عاطفه. (1392). بررسی میزان توجه به قلمروهای موضوعی مختلف و شناسایی موضوعهای مغفول در تولیدات علمی حوزة برنامة درسی در ایران (پایاننامه کارشناسی ارشد). دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. (1390). آئیننامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور مصوب 8/11/90. تهران: دبیرخانه کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور.
Blake, G. & Bly, R. W. (1993). The elements of technical writing. London, United Kingdom: Macmillan.
Bozkaya, M., Aydin, I. E. & Kumtepe, E. G. (2012). Research trends and issues in educational technology: A content analysis of TOJET (2008-2011). TOJET. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 11(2), 264–277.
Cole, J. R. & Cole, S. (1973). Social stratification in science. Chicago, IL: Univ. of Chicago Press.
d’Hainaut, L. (1986). Interdisciplinarity in general education. Paper presented at International Symposium on Interdisciplinarity in General Education. Paris: UNESCO.
Educational innovation. (2016, 27 September). In Online ERIC Thesaurus. Retrieved from http://eric.ed.gov/?qt=educational+innovation&ti=Educational+Innovation.
Fröhlich, G. (1996). The (Surplus) Value of Scientific Communication. Review of Information Science, 1(2), 84-95.
Hamranová, A. (2015). Content Analysis of Selected Slovak Educational Journals Focusing on the Issue of Teacher’s Mental Health. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 2538-2542.
Harande, Y. I. & Ladan, B. F. (2013). Scholarly communication trends through the literature of Mathematics education. International Journal of Humanities and Social Science 16(3), 136-143
Jordaan, Y., Wiese, M., Amade, K., De Clercq, E. (2013). Content analysis of published articles in the South African Journal of Economic and Management Sciences. South African Journal of Economic and Management Sciences, 16(4), 435-451.
Julien, H., Pecoskie, J. J. & Reed, K. (2011). Trends in information behavior research, 1999–2008: A content analysis. Library & Information Science Research, 33(1), 19-24.
Loy, P. (1979). Content analysis of Journal articles as a technique for historical research. Journal of the History of Sociology, 1(2), 93-101.
McClure, C. R. & Bishop, A. (1989). The Status of Research in Library/Information Science: Guarded Optimism. College and Research Libraries, 50(2), 127-43.
Meadows, A. J. (1998). Communicating research. San Diego: Academic Press.
Pershing, J. L. (2002). Using document analysis in analyzing and evaluating performance. Performance Improvement, 41(1), 36-42.
Pradhan, P & Chandrakar, R. (2011). Indian LIS literature in international journals with specific reference to SSCIdatabase: A bibliometric study. Library philosophy and practice (e-journal). Retrieved from http://unllib.unl.edu/LPP/
Rock, M. L., Cheek, A. E., Sullivan, M. E., Jones, J. L., Holden, K. B., & Kang, J. (2016). Looking Back and Moving Ahead a Content Analysis of Two Teacher Education Journals. Teacher Education and Special Education: The Journal of the Teacher Education Division of the Council for Exceptional Children, 39(1), 7-27.
Shaughnessy, T. W. (1989). Scholarly Communication: The Need for an Agenda for Action-A Symposium. Journal of Academic Librarianship, 15(2), 68-78.
Tsay, M. Y. (2015). Knowledge flow out of the domain of information science: a bibliometric and citation analysis study. Scientometrics, 102(1), 487-502.
The Royal Society: Royal Society journal archive made permanently free to access. (2011, 26 October). Retrieved from https://royalsociety.org/news/2011/Royal-Society-journal-archive-made-permanently-free-to-access/