بررسی تأثیر ادراک معلمان از جوّ سازمانی نوآورانه بر استفادة مداوم از تدریس الکترونیکی با نقش میانجی متغیر خودکارآمدی رایانه

نویسندگان

1 استادیار برنامه‌ریزی آموزش از راه دور دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر جوّ سازمانی نوآورانة ادراکی بر خودکارآمدی رایانه و استفادة مداوم از تدریس الکترونیکی معلمان بوده است. روش پژوهش از نوع همبستگی با استفاده از مدل یابی علّی بود. جامعة آماری پژوهش شامل 312 معلم مرد بود که از آن میان نمونه ای به حجم 172 نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شد و افراد به شیوة نمونه گیری خوشه ای آزمون شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش سه پرسش نامة استاندارد جو نوآورانة سازمانی کینگ و همکاران (2007)، خودکارآمدی رایانه کارستین و راث (1998)، و استفادة مداوم از تدریس الکترونیکی چاو و همکاران (2010) بود. پایایی پرسش نامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب برابر 0/85، 0/88، و 0/92 محاسبه شد. برای برازش مدل علّی معادلات ساختاری از نرم افزار  Lisrel8.54 استفاده شد. یافته ها نشان داد تأثیر جو نوآورانة ادراکی بر خودکارآمدی رایانه و استفادة مداوم از تدریس الکترونیکی معلمان مثبت و معنادار است. شاخص نیکویی برازش 0/92 و ریشه میانگین مجذور باقی مانده ها در مدل متغیرهای مکنون 0/074= RMSEA بود. بنابراین مدل دارای برازش نسبتاً مطلوبی بوده است و به این ترتیب مدل معادلات ساختاری جوّ سازمانی نوآورانة ادراکی بر خودکارآمدی رایانه به صورت مستقیم و بر استفادة مداوم از تدریس الکترونیکی از طریق خودکارآمدی رایانه در معلمان به صورت غیرمستقیم مؤثر بوده است. نتیجه اینکه، مدیران با ایجاد جوّ سازمانی نوآورانه در مدارس و با ارتقای خودکارآمدی رایانه در معلمان می توانند شاهد استفاده از تدریس الکترونیکی در کلاس درس و تداوم آن باشند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of teachers’ perception of the innovative organizational atmosphere on the continuous use of e-teaching with the mediating role of computer self-efficacy

نویسندگان [English]

  • Mahdi Moeinikiā 1
  • Ādel Zāhed-Bābelān 2
  • Seyyed Mohammad Seyyedkalān 3
  • Ghaffār Karimiānpur 3
1 (PhD), University of Mohaghegh Ardabili
2 (PhD), University of Mohaghegh Ardabili
3 PhD Candidate in Educational Administration at the University of Mohaghegh Ardabili (Corresponding author)
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the impact of the perceived innovative organizational atmosphere on the teachers continuous use of e-teaching with the mediating role of computer self-efficacy using a structural equation modeling. It was a causal-correlation research. The research population included 312 male teachers, from which a sample of 172 participants were selected using the Cochran Formula and cluster sampling method. The research instruments were of three types: King et al. (2007) the perceived innovative organizational atmosphere standard questionnaire, Karsten and Roth (1998) computer self-efficacy questionnaire, and Chou et al. (2010) continuous use of e-teaching questionnaire. The reliability of the questionnaires, which was computed using Cronbach’s alpha was 0.85, 0.88, and 0.92, respectively. The fitness of the structural equation model was determined using Lisrel8.54 software. Findings indicated that the innovative organizational atmosphere has a positive and significant result on the teachers continuous use of e-teaching and their computer self-efficacy. The GFI was equal to 0.92 and the Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) in the latent variable model was equal to 0.074. So, the model has had a favorable fitness and as a result, the structural equation modeling of the perceived innovative organizational atmosphere had a direct influence on the computer self-efficacy and an indirect influence on the teachers’ continuous use of e-teaching through computer self-efficacy. It could be concluded that using innovative organizational atmosphere at schools, and increasing the teachers’ computer self-efficacy, principals could see the continuous use of e-teaching in the classrooms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Perceived Innovative Organizational Atmosphere
  • Computer Self-efficacy
  • Continuous Use of E-Teaching
  • Teachers
خلیفه سلطانی، حشمت. (1386). نقش دولت الکترونیک در کارآفرینی دولتی، اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده. قابلدسترسی در http://www.civilica.com/Paper-NCECOF01-NCECOF01_025.html.
حیدریفرد، رضا؛ زینآبادی، حسنرضا؛ بهرنگی، محمدرضا و عبدالهی، بیژن (1395). فرهنگ و جوّ سازمانی نوآورانة مدرسه؛ یک پژوهش کیفی. فصلنامة علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 7(26) ، 74-53.
رشیدی، بهمن و آویژگان، مریم. (1390). طراحی، اجرا و ارزشیابی تدریس الکترونیکی دروس بافتشناسی عملی و نظری، تجربهای نوین در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، ویژهنامه توسعه آموزش و ارتقای سلامت، 11(9)، 1214 - 1222.
ذوالفقاری، میترا؛ سرمدی، محمدرضا؛ نگارنده، رضا؛ زندی، بهمن و احمدی، فضلالله. (1388). نگرش اعضای هیئتعلمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران به تدریس از طریق نظام یادگیری الکترونیکی. مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات)، 15(1)، 39-31.
قراباغی، حسن؛ امیرتیموری، حسن و مقامی، حمیدرضا. (1390). بررسی رابطه خلاقیت با خودکارآمدی رایانه در دانشجویان رشته فنّاوری آموزشی دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی. مجله ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1(2)، 151-178.
Anderson, S. E., & Maninger, R.M. (2007). Preservice teachers' abilities, beliefs, and intentions regarding technology integration. Journal of Educational Computing Research, 37(2), 151-172.
Bates, R., & Khasawneh, S. (2007). Self-efficacy and college students’ perceptions and use of online learning systems. Computers in Human Behavior, 23(1), 175–191
Bassam, H. (2003). The influence of specific computer experiences on computer self-efficacy beliefs. Computers in Human Behavior, 19, 443–450.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W.H. Freeman. First published.
Bocchi, B., Dozza, L. Chianese, G., Cavrini, G. (2013). School Climate: Comparison between Parents’ and Teachers’ Perception. Social and Behavioral Sciences, 116, 4643 – 4649.
Barclay, D., Thompson, R., & Higgins, C. (1995). The Partial Least Squares (PLS) Approach to Causal Modeling: Personal Computer Adoption and Use an Illustration. Technology Studies, 2(2), 285-309
Borne, J.E. (2008). Analysis of organizational climate factors as predictors of job satisfaction and job stress for. community college counselors. (Unpublished MA Dissertation). Wallden: Wallden University.
Brinkerhoff, J. (2006). Effects of a long-duration, professional development academy on technology skills, computer self-efficacy, and technology integration beliefs and practices. International Society for Technology in Education, 39(1), 22-43.
Dunn, S., & Mott, C. (2009). Building a climate for innovation. Business intelligence, 8(4), 52-54.
Koc, M., & Bakir, N. (2010). A needs assessment survey to investigate pre-service teachers’ knowledge, experiences and perceptions about preparation to using educational technologies. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(1), 13-22.
Chen, J. M., Kao, H. L., & Huang, J. C. (2008). Vocational High School Teacher’s Professional Development through Innovative Teaching Strategy. Retrieved September 2, 2010 from the World Wide Web: http://www.nttu.edu.tw/jmc/file.pdf.
Marakas, M. M., Yi, M. Y., & Johnson, R. D. (1998). The multilevel and multifaceted character of computer self-efficacy: Toward clarification of the construct and an integrative framework of research. Information Systems Research, 9(2), 126-163.
Mihm, J., Loch, C.H., Wilkinson, D., & Huberman, B. A. (2010). Hierarchical structure and search in complex organizations. Management Science, 56(5), 831–848.
Moreno, F., & Bailly-Bailliere, M. (2002). Diseno instructivo de la formacion online. Barcelona: Ariel Educacion.
Neill, S., McKee, D. & Rose, G. M. (2007). Developing the organization’s sensemaking capability: Precursor to an adaptive strategic marketing response. Industrial Marketing Management, 36, 731-744.
Olaniyi, S. S. (2006 October, 8-13). E-Learning Technology: The Nigeria Experience p.2-3. A paper presented at the Shape the Change XXIII FIG Congress Munich Germany.
Oliver, T.A. & Shapiro, F. (1993). Self-efficacy and computers. Journal of Computer Based Instruction, 20(3), 81-85.
Paraskeva F., Bouta, H. & Papagianni, A. (2008). Individual characteristics and computer self-efficacy in secondary education teachers to integrate technology in educational practice. Computers & Education, 50, 1084–1091.
Pellas, N. (2014). The influence of computer self-efficacy, metacognitive self-regulation and self-esteem on student engagement in online learning programs: Evidence from the virtual world of Second Life. Computers in Human Behavior, 35(1), 157-170.
Reuvers, M., van Engen, M. L., Vinkenburg, C. J. & Wilson-Evered, E. (2008). Transformational Leadership and Innovative Work Behavior: Exploring the Relevance of Gender Differences. Leadership and Innovation, 17(3), 227-244.
Saade, R. G., & Kira, D. (2009). Computer anxiety in e-learning: The effect of computer self-efficacy. Journal of Information Technology Education, 8, 177-191.
Sam, H. K., Othman, A. E. A., & Nordin, Z. S. (2005). Computer Self-Efficacy, Computer Anxiety,and Attitudes toward the Internet: A Study among Undergraduates in Unimas. Educational Technology & Society, 8(4), 205-219.
Sang, G., Valcke, M. van Braak, J., & Tondeur, Jo (2010). Student teachers’ thinking processes and ICT integration: Predictors of prospective teaching behaviors with educational technology. Computers & Education, 54(1), 103-112.
Susser, B., & Ariga, T. (2006). Teaching e-commerce web page evaluation and design: a pilot study using tourism destination sites. Computers & Education, 47, 399-413.
Stacey, E., & Wiesenberg, F. (2007). A Study of Face-to-Face and Online Teaching Philosophies in Canada and Australia. Journal of Distance Education, 22(1), 19-40.
Teo, T. (2009a). Modeling technology acceptance in education: A study of pre-service teachers. Computers & Education, 52(1), 302-312.
Torruam, J. T. (2012). Application of E-Teaching and E-Learning in Nigerian educational seystem. Academic Research International, 3(1):30–36.
Terande, T.J. (2012). Application of E-leaching and E-learning in Nigeria Education System. Academic Research International, 3 (1), 30-36.
Williams, P.E. (2003). Roles and competencies for distance education programs in higher education institutions. The American Journal of Distance Education, 17(1), 45-57.
Weigl, T., Hartmann, E., Jahns, C., & Darkow, I. L. (2008). Inter-organizational network structures in Russia: organizational changes from institutional and social embedding's perspectives. Human Resource Development, 11(2), 151-165.
Wilfong, J. D. (2006). Computer anxiety and anger: the impact of computer use, computer experience, and self-efficacy beliefs. Computers in Human Behavior, 22(6), 1001-1011.
Wu. T. J., & Yang, S. C. (2009). The Structural Equation Modeling Construction and the Sex Structure Invariance Assessment of Factors Affecting Innovative Behavior of Information Infused Instruction for Elementary School Teachers. Bulletin of Educational Psychology, 40(3), 385-418.
Vajargah, K. F. & Jahani, S. (2010). Application of ICTS in teaching and learning at university level: The case of shahid Beheshti University. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(2), 33-39.
Zaman, M., Ananda rajan, M., & Dai, Q. (2010). Experiencing flow with instant messaging and its role on innovative behaviors. Computers in Human Behavior, 26, 1009-1018.