دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 62، مرداد 1396 
پدیدارشناسی؛ رویکردی نوین در فهم برنامة درسی

صفحه 127-146

فائزه قدوسی؛ نعمت اله موسی پور؛ علیرضا فقیهی