الگوی تولید و نشر علمی مقالات 50 شمارة فصلنامة نوآوری های آموزشی تحلیل استنادی و هم نویسندگی شماره های (55-5) در سال های 1394-1382

نویسنده

دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

چکیده

پژوهش حاضر به تحلیل استنادی و هم نویسندگی مقاله های منتشرشدة فصلنامة نوآوری های آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، طی سال های 1394-1382، با هدف بررسی وضعیت موجود روابط علمی و ترسیم ساختار علمی این حوزه پرداخته است. روش پژوهش تحلیل استنادی است و برای تحلیل داده ها از نرم افزار اکسل و یو سی نت ونت دراو استفاده شده است. نتایج نشان داد در این بازة زمانی (50 شماره) در مجموع 365 مقاله با میانگین هر شماره 7 مقاله منتشر شده است. 35 مقاله به زبان انگلیسی و 330 مقاله به زبان فارسی است. تعداد کل استنادها 11527 و میانگین استناد به ترتیب در هر شماره 41.92 درصد و در هر مقاله 40. 16 درصد است. کتاب ها با 39.43 درصد استنادها در رتبة اول و نشریات با 36.47 درصد رتبة دوم را دارند. استناد به منابع انگلیسی بیشتر از منابع فارسی است. سهم هیئت تحریریه در تألیف مقاله 17.80 درصد است. تعداد نویسندگان 778 نفر بوده که از این تعداد 30.85 درصد زن و 69.15 درصد مرد هستند. 51.55 درصد مؤلفان فقط یک مقاله منتشر کرده اند که به 60 درصد پیش بینی قانون لوتکا نزدیک است. 69/33 درصد مقاله ها تک نویسنده و 66.30 درصد مشترک تدوین شده است. وابستگی سازمانی نویسندگان با دانشگاه های دولتی و دانشگاه تهران جمعاً 9.68 درصد و در صدر است. حمیدرضا عریضی، با شانزده مقاله، از پرکارترین نویسندگان است. تراکم شبکه 0.0057 و شبکة هم نویسندگی در این مجله ضعیف است. کتاب روان شناسی پرورشی علی اکبر سیف با 1.72 درصد فراوانی پراستنادترین کتاب و فصلنامة نوآوری های آموزشی با 25.05 درصد پراستنادترین نشریه است. تقویت شبکة هم نویسندگی و اتخاذ معیارهایی جهت بهبود الگوی رفتار استنادی نویسندگان پیشنهاد شده است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Publication pattern of 50 numbers of quarterly journal of educational innovations: Citation analysis and co-authorship of the papers published during 2003 -2015(No. 5 up to 55)

نویسنده [English]

  • Akram Eini
(PhD), Organization for Educational Research and Planning (Ministry of Education)
چکیده [English]

This study dealt with citation analysis and co-authorship of the published papers in the quarterly journal of educational innovations during 2003-2015 to investigate their current status of scientific relation and drawing the scientific structure of this domain. The research method was citation analysis and to analyze the data, Excel software, UC net and NetDrive has been used. The results showed that in this time interval (2003 -2015), 365 papers with average 7 papers in each number have been published. 35 papers were in English and 330 ones were in Persian. Total number of citations was 11527, and the average citations were 41.92% in each number of the journal and 16.40% in each paper. The books with 39.43% of the citations were in the first place and journals with 36.47% were in the second place. Reference to the English sources was more than Persian ones. The 17.80% of the papers were developed by the journal’s editorial board. Out of the 788 authors, 30.85% were women and 69.15 were men. 51.55 of the authors just published one paper that is near to the 60% prediction of Lotka’s law. 33.69% of the papers were single-authored and 66.30% of them were joint papers. The affiliation of the authors with state Universities and University of Tehran with 9.68% was in the first place. Hamidrezā Oreizi was the most active author with 16 papers. The net density was 0/0057 and the co-author net was weak in this journal. Ali Akbar Seif’s book on »educational psychology« was the most cited book with citation frequency of 1.72% and the quarterly journal of educational innovations with 25.05% was the most cited journal. Enhancing the co-author net and developing criteria to improve the citation behavior of the authors have been suggested.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citation analysis
  • Journal of Educational Innovations
  • Co-authorship
  • Citation Behavior
آقا محمدی، جواد و بصیرنیا، غلامرضا .(1393). تحلیل استنادی مقالهها نشریة مهندسی فرهنگی منتشرشده بین سالهای 1385 تا 1392. مهندسی فرهنگی، 8(79)، 45 - 61.
احمدی، حمید؛ سلیمی، علی و فتحی، لادن. (1392). تحلیل استنادی و روابط همنویسندگی مقالههای مجله علمی- پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی (موردمطالعه: شماره 1 تا 20). مجله ایرانی زبان و ادبیات عربی، 9(29)، 149 - 170.
حری ، عباس و نشاط، نرگس. (1381). دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی (جلد اول. ذیل مدخل تحلیل استنادی. نویسنده عباس حری). تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران .
رضایت،غلامحسین.(1394). تحلیل استنادی مقالههای چاپشده در فصلنامة پژوهش در مسائل تعلیموتربیت. فصلنامة پژوهش در مسائل تعلیموتربیت اسلامی، 23(26)، 105-138.
رضی، مصطفی ؛ هاشم زاده ، جواد؛ عصاره، فریده و محمدی استانی، مرتضی. (1395). تبیین الگوی رفتار استنادی و تعیین میزان همکاری علمی پژوهشگران در مجلههای علمی پژوهشی زمینشناسی ایران. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات ،23 (17)، 41-62.
زارعی، عیسی و صدیقی، زینب. (1392). تحلیل استنادی مقالهها فصلنامة مطالعات انقلاب اسلامی (شمارههای 13-34) منتشرشده بین سالهای 1387 تا 1392. مطالعات انقلاب اسلامی، 10(5)، 210-193.
زارعی، عیسی؛ آذربخش، سید علیمحمدو خداداد شهری، نیره. (1394). تحلیل استنادی و محتوایی مقالهها فصلنامة مطالعات ملی (شمارههای 58- 16). مجله مطالعات ملی،61 (16)، 151- 166.
زارعی، عیسی وخداداد شهری، نیره. (1393). تحلیل استنادی و محتوایی مقالهها فصلنامة مطالعات راهبردی (شمارههای 46- 62). فصلنامة مطالعات راهبردی، 17(63)، 175-176.
سهیلی، فرامرز؛ عصاره، فریده و فرج پهلو، عبدالحسین.(1392). بررسی تأثیر راهبردهای همنویسندگی بر بهرهوری پژوهشگران علم اطلاعات. کتابداری و اطلاعرسانی، 61(1)، 209-189.
عصاره ،فریده؛ حیدری، غلامرضا ؛ زارع فراشبندی، فیروزه و حاجی زین العابدینی، محسن. (1388). از کتابسنجی تا وبسنجی: تحلیل بر میانی، دیدگاهها، قواعد و شاخصها. با مقدمه عباس حری . تهران: کتابدار.
علینژاد چمازکتی، فاطمه (1393). تحلیل استنادی مقالهها مجله مطالعات ادبیات تطبیقی. فصلنامة مطالعات ادبیات تطبیقی،8(30)، 129-142.
علی گل، مهدی؛ امان الهی، علیرضا؛ فرشاد، علیاصغر (1390). تحلیل استنادی و کمی مقالهها فصلنامة علمی-پژوهشی سلامت کار ایران، دانشگاه علوم پزشکی. سلامت کار ایران، 8(3)، 5 - 13.
قاضیمیرسعید، سید جواد ؛ کلبادی نژاد، کمیل ؛ ممتازان ،محبوبه و محمدی ، مسعود.(1394). تحلیل محتوایی و استنادی مقالهها فصلنامة علمی پژوهشی پیاورد سلامت.مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین، 1(2)، 22-32 .
قهنویه، حسن؛ موحدی، فریده؛ یارمحمدیان، محمدحسین و عجمی سیما. (1390). تحلیل محتوایی و استنادی مقالهها چاپشده در مجله علمی پژوهشی مدیریت اطلاعات سلامت. مدیریت اطلاعات سلامت، 8 (17)، 82- 92.
مروتی، مرضیه و حسامپور، سعید.(1394). تحلیل استنادی مقالهها فصلنامة علمی-پژوهشی نقد ادبی (شمارههای 1-28). فصلنامة نقد ادبی،8(32)، 155-170
محمدزاده، راضیه؛ فهیم نیا، فاطمه و حسنزاده، محمد.(1393). بررسی قانون لوتکا در بین محققان علم اطلاعات و دانش شناسی ایران بین سالهای 1381-1392 بر اساس مجلات تخصصی حوزه. پژوهشنامه علمسنجی، 1(2)، 35-46
معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. (1390). آئیننامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور مصوب 8/11/90. تهران: دبیرخانه کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور.
نوروزی چاکلی، عبدالرضا. (1390). آشنایی با علمسنجی (مبانی، مفاهیم، روابط و ریشهها). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی سمت؛ دانشگاه شاهد، واحد چاپ و انتشارات.
نوروزی چاکلی، عبدالرضا. (1388). کاربرد روشها و شاخصهای کتابسنجی در مطالعات علمسنجی. عیار،22، 72-49.
همایی، بهروز؛ سلیمانی، راضیه و افشار، ابراهیم.(1390). تحلیل استنادی مقالههای فصلنامة علمی پژوهشی معرفت فلسفی شمارههای (1-30). پژوهش، (5)، 175 - 194.
 
Arvanitis, R., Waast, R., & Gaillard, J. (2000). Science in Africa: A bibliometric panorama using PASCAL database. Scientometrics, 47(3), 457-473.
Ashman, A. B. (2009). An examination of the research objectives of recent citation analysis studies. Collection Management, 34(2), 112-128.
Barnett, G. A., Huh, C., Kim, Y., & Park, H. W. (2011). Citations among communication journals and other disciplines: a network analysis. Scientometrics, 88(2), 449-469.
Borgman, C. L. (1990). Scholarly communication and bibliometrics. Ed. Christine L. Borgman: Newbury Park: Sage.
Borgman, C. L., & Furner, J. (2002). Scholarly communication and bibliometrics. Annual Review of Information Science and Technology, 36(1), 2-72.
Braun, T., Glänzel, W., & Schubert, A. (1985). Scientometric indicators: A 32 country comparative evaluation of publishing performance and citation impact. World Scientific.
Brughmans, T. (2013). Networks of networks: a citation network analysis of the adoption, use, and adaptation of formal network techniques in archaeology. Literary and linguistic computing, 28(4), 538-562.
Burt, R. S. (2004). Structural holes and good ideas. American journal of sociology, 110(2), 349-399.
Cummings, J. N., & Kiesler, S. (2005). Collaborative research across disciplinary and organizational boundaries. Social studies of science, 35(5), 703-722. Available at: http://www.jstor.org/stable/25046668.
Gauthier, É. (1998). Bibliometric analysis of scientific and technological research: a user's guide to the methodology. Canada: Science and Technology Redesign Project, Statistics Canada.
Glanzel, W. (2003). Bibliometrics as a research field a course on theory and application of bibliometric indicators. Nordic Research School of Library and Information Science.
Griffin, Karin L. (2016) .Citation analysis for core journals in educational leadership. Collection Building, 35 (1), 12-15.
Gupta, K., & Rattan, G. K. (2013). Citation Analysis of Information Research: An International Electronic Journal. Library Philosophy and Practice, paper 1034.Rerieved from http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1034
Hu, X., & Rousseau, R. (2009). A comparative study of the difference in research performance in biomedical fields among selected Western and Asian countries. Scientometrics, 81(2), 475-491.
Katz, J. S., & Martin, B. R. (1997). What is research collaboration? Research policy, 26(1), 1-18. Available at: http://www.rvm.gatech.edu/bozeman/rp/ read/41407.pdf
Kogut, B. (2000). The network as knowledge: Generative rules and the emergence of structure. Strategic management journal, 21(3), 405-425.
Kovacic, N., Misak, A. (2004). Author self-citation in medical literature. Canadian Medical Association Journal, 170(13), 1929-1930.
Liu, X., Bollen, J., Nelson, M. L., & Van de Sompel, H. (2005). Co-authorship networks in the digital library research community. Information Processing & Management, 41(6), 1462-1480.
Lotka, Alfred J. (1926). The frequency distribution of scientific productivity. Journal of the Washington Academy of Sciences, 16(12), 317–324.
Marshakova, I. V. (1973). System of document connections based on references. Nauchno-Tekhnicheskaya Informatsiya Seriya 2-Informatsionnye Protsessy I Sistemy, 1(6), 3-8.
Mayernik, M. S. (2012). Data citation initiatives and issues. Bulletin of the American Society for Information Science and Technology, 38(5), 23-28.
Maz-Machado, A., Jiménez-Fanjul, N., & Adamuz-Povedano, N. (2014). Spanish Journals of Education & Educational Research in the JCR: A bibliometric analysis of the citations. Library Philosophy and Practice (e-journal), Paper1121. Retrieved from http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1121
Nwagwu, W. E. (2007). Patterns of authorship in the biomedical literature of Nigeria. LIBRES Library and Information Science Research Electronic Journal, 17(1), 4-28.
Nicolaisen, J. (2007). Citation analysis. Annual review of information science and technology, 41(1), 609-641.
Sen, B. K., & Zainab, A. N. (1996). Scientific periodicals in the University of Malaya Library-a bibliometric evaluation. Malaysian Journal of Library & Information Science, 1(2), 63-77.
Schubert, A. (2002). The Web of Scientometrics. A statistical overview of the first 50 volumes of the journal. Scientometrics, 53(1), 3-20.
Small, H. (1973). Co-citation in the scientific literature: A new measure of the relationship between two documents. Journal of the Association for Information Science and Technology, 24(4), 265-269.
Smolinsky, L., & Lercher, A. (2012). Citation rates in mathematics: a study of variation by subdiscipline. Scientometrics, 91(3), 911-924.
Tiew, W. (1997). Single journal bibliometric studies –a review. Malaysian Journal of Library & Information Science, 2(2), 93-114.
Utap, K. W. A. (2008). Single journal study of Malaysian journal of computer science: A bibliometric approach. (MLIS Dissertation) Faculty of Computer science and Information Technology, University of Malaya.
Vincent, A., & Ross, D. (2000). Citation analysis of the Decision Sciences journal. Decision Line, 31(1), 4-8.
Vinkler, P. (1996). Model for quantitative selection of relative scientometric impac indicators. Scientometrics, 36(2), 223-236.
Wang, F., Qiu, J., & Yu, H. (2012). Research on the cross-citation relationship of core authors in scientometrics. Scientometrics, 91(3), 1011-1033.
Wiles, L., Olds, T., & Williams, M. (2010). Evidence base, quantitation and collaboration: three novel indices for bibliometric content analysis. Scientometrics, 85(1), 317-328.