کلیدواژه‌ها = درگیری تحصیلی
رابطة بین حمایت اجتماعی ادراک‌شده از سوی معلم و درگیری تحصیلی: نقش واسطه‌ای خودتنظیمی تحصیلی

دوره 17، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 107-124

ملیحه رمضانی؛ احمد خامسان؛ میترا راستگومقدم


تأثیر الگوی انگیزشی MUSIC بر انگیزش تحصیلی درونی و بیرونی، درگیری تحصیلی و عملکرد تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پایه هشتم شهر دزفول

دوره 17، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 129-150

بهروز آتش روز؛ فرح نادری؛ رضا پاشا؛ زهرا افتخار صعادی؛ پرویز عسگری


الگوی پیش بینی پیشرفت تحصیلی ریاضی: نقش اهداف پیشرفت و ابعاد درگیری تحصیلی

دوره 7، شماره 5، دی 1387، صفحه 29-46

الهه حجازی؛ احمد رستگار؛ رضا قربان جهرمی