سنتزپژوهی عوامل کلیدی موفقیت در آموزش و توسعة حرفه‌ای از طریق بازی‌وارسازی بر مبنای مدل روبرتس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد تمام، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه آموزشی مدیریت توان‌بخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در آموزش و توسعة حرفه‌ای معلمان از طریق بازی‌وارسازی (گیمیفیکیشن) است. پژوهش حاضر از لحاظ نوع داده کیفی و روش آن سنتزپژوهی است. پژوهش‌های علمی معتبری از سال 2010 تا 2019 در مورد آموزش و توسعة حرفه‌ای از طریق بازی‌وارسازی در پایگاه‌های تخصصی و علمی داخل و خارج از کشور ثبت شده‌اند. ابتدا با استفاده از کلیدواژه‌های بازی‌نمایی، بازی‌وارسازی و ... و بر اساس معیار ورود، 325 پژوهش علمی شناسایی و سپس با توجه به معیار خروج، تعداد 288 مقاله کنار گذاشته و در نهایت 37 پژوهش برای تحلیل نهایی انتخاب شدند. داده‌های پژوهش از تحلیل کیفی اسناد مورد مطالعه گردآوری شدند د و برای تجزیه و تحلیل کیفی اسناد از «الگوی شش مرحله‌ای سنتزپژوهی روبرتس» با استفاده از روش‌های کدگذاری خط به خط «10 MAXQDA» استفاده شد. بر اساس کدهای شناسایی‌شده، 39 کد باز، 13 مقوله و 5 مضمون (عامل) استخراج شدند که عبارت‌اند از عوامل 1. فردی، 2. ساختاری، 3. طراحی بازی‌نمایی، 4. میان فردی، 5. آموزشی. در طراحی و اجرای دورة آموزشی و توسعة حرفه‌ای معلمان بر مبنای بازی‌وارسازی داشتن طرحی راهبردی و شناخت صحیح کاربران از پیش‌شرط‌های موفقیت در این‌گونه دوره‌هاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-synthesis study of key factors of success in education and professional development through gamification based on Roberts model

نویسندگان [English]

  • Nādiā Soleimāni 1
  • Kourosh Fathi Vājārgāh 2
  • Mohammadali Hoseini 3
  • Mahmoud Haghāni 4
1 PhD Candiadte in Educational Management at Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 (PhD), Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 (PhD), University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
4 (PhD), Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted to identify the key factors of success in teacher training and professional development through gamification. The approach of the present study was qualitative and its method was meta-synthesis. The research population consisted of the entire valid research documents on education and professional development through gamification which were collected from the nationwide and international academic research databases from 2011 to 2019. Initially, 325 scientific documents were identified using the keyword of gamification, and based on inclusion criteria. Then 288 articles were excluded according to the exclusion criteria and finally 37 documents were selected for the final analysis. Data was collected through the qualitative analysis of the studied documents. The six-step pattern of Roberts' research synthesis was used. MAXQDA 10 software was used for open and axial coding. Based on the identified codes, 5 themes (factors), 13 categories and 39 open codes were extracted. The 5 factors included: 1) Personal, 2) Interpersonal, 3) Structural, 4) Gamification design, and 5) educational. The results indicated that in order to be successful in designing teacher training and their professional development courses based on gamification, it is necessary to have a good understanding of the users and also there should be a good strategic planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teachers' training and professional development
  • Roberts' Meta-Synthesis Study
  • Gamification
اسماعیلی، ایوب. (1393). ناکارآمدی آموزش‌های سازمانی. دسترسی از: http://hrm.persianblog.ir/post/401/ تاریخ 10/ 6 /1399
سهرابی، بابک، اعظمی، امیر و یزدانی، حمیدرضا. (1390). آسیب‌شناسی پژوهش‌های انجام شده درزمینة مدیریت اسلامی با رویکرد فراترکیب. چشم‌انداز مدیریت دولتی، 1، 24-9.
عبدالهی، بیژن و صفری، اکرم. (۱۳۹5). بررسی موانع اصلی فرا روی رشد حرفه‌ای معلمان. نوآوری‌های آموزشی، 15(58)، 134-99
کروبی، اسما. (1392). Gamification چه چیزی هست و چه چیزی نیست؟ دسترسی از: http://uxtarget.com/what-is-gamification
گل‌افشانی، ناهید و مظفری زینب. (1385). روایی و پایایی در پژوهش کیفی. مدیریت فردا، 4(13 و 14)، 42-33. دسترسی از http://ensani.ir/file/download/article/20120514162908-6090-103.pdf تاریخ 10/ 6 /1399
مارش، کالین جِی. (1387). پژوهش تلفیقی: سنتز پژوهی. روش‌شناسی مطالعات برنامة درسی (ترجمة محمود مهرمحمدی و همکاران). تهران: سمت. (اثر اصلی در سال 1991 چاپ شده است).
Anderson, J & Rainie, L. (2012). The Future of Gamification. Retrieved from https://www.pewresearch.org/internet/2012/05/18/the-future-of-gamification/
Armstrong, M. B., & Landers, R. N. (2018). Gamification of employee training and development. International Journal of Training and Development, 22(2), 162–169. doi:10.1111/ijtd.12124.
Armstrong, M. B., & Landers, R. N. (2017). An Evaluation of Gamified Training: Using Narrative to Improve Reactions and Learning. Simulation & Gaming, 48(4), 513-538. https://doi.org/10.1177/1046878117703749.
ATD. (2018). Annual Review of Workplace Learning and Development Data. American Society for Training and Development.
Boxall, P., & Purcell, J. (2003). Strategy and Human Resource Management. New York: Palgrave Macmillan.
Burke, B. (2012, November 5). Gamification 2020: What Is the Future of Gamification? Gartner Inc. Retrieved from http://www.gartner.com/doc/2226015.
Christians, G. (2018). The Origins and Future of Gamification (Master's thesis, University of South Carolina). Retrieved from https://scholarcommons.sc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1255&context=senior_theses.
Caponetto, I., Earp, J., & Ott, M. (2014). Gamification and education: A literature review. In C. Busch (Ed), Proceedings of the European Conference on Games-based Learning (ECGBL 2014) (Vol. 1, pp. 50–57). Germany, Berlin: Curran Associates, Inc.
Codish, D., & Ravid, G. (2014). Academic course gamification: The art of perceived playfulness. Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects, 10(1), 131-151. Retrieved from http://www.ijello.org/Volume10/IJELLOv10p131-151Codish893.pdf
Cardador, M. T., Northcraft, G. B., & Whicker, J. (2016). A theory of work gamification: Something old, something new, something borrowed, something cool? Human Resource Management, Review 27(2), 353–365. http://dx.doi.org/10.1016/j.hrmr.2016.09.014.
Dessler, G. (2005). Human Resource Management (10th ed.). New Jersey: Prentice Hall.
Deterding, S., Khaled, R., Nacke, L. & Dixon, D. (2011). Gamification: Toward a definition. CHI 2011 Gamification Workshop Proceedings (pp. 12-15) Canada, Vancouver, BC:
Dicheva, D., Dichev, C., Agre, G. and Angelova, G. (2015). Gamification in education: a systematic mapping study. Journal of Educational Technology & Society, 18(3), 75–88.
Dichev, C., & Dicheva, D. (2017). Gamifying education: what is known, what is believed and what remains uncertain: a critical review. International journal of educational technology in higher education. Springer International Publishing.
Flatla, D. R., Gutwin, C., Nacke, L. E., Bateman, S., & Mandryk, R. L. (2011). Calibration games: making calibration tasks enjoyable by adding motivating game elements. In UIST'11 - Proceedings of the 24th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology (pp. 403-412). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/2047196.2047248
Ertemsir E. & Bal Y. (2012). An Interactive Method for HR Training: Managers as simulation players. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 31(2012) 870 – 874.
Gartner Group. (2012). Gartner says by 2015, more than 50 percent of organizations that manage innovation processes will gamify those processes. Retrieved from http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1629214
Giang, V. (2013, September 19). Gamification Techniques Increase Your Employees’ Ability To Learn By 40%. Retrieved from http://whttp://www.businessinsider.com/gamification-techniques-increase-your-employeesability-to-learn-by-40-2013-9.
Glover, I. (2013). Play as you learn: gamification as a technique for motivating learners.In J. Herrington, A. Couros, and V. Irvine (eds.) Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2013 (pp. 1999-2008). Chesapeake, VA: AACE.
Hakak, S., Noor, N. F. M., Ayub, M. N., Affal, H., Hussin, N., Ahmed, E. & Imran, M. (2019). Cloud-assisted gamification for education and learning – Recent advances and challenges. Computers and Electrical Engineering, 74, 22–34. https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2019.01.002.
Hamari, J., Koivisto, J., & Sarsa, H. (2014). Does gamification work? A literature review of empirical studies on gamification. In H. Ralph and Jr. Sprague (Eds), Proceedings of the 47th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (pp. 3025–3034). Washington, DC: IEEE Computer Society. http://doi.org/10.1109/HICSS.2014.377.
Hamari, J., & Koivisto, J. (2015). Working out for likes: An empirical study on social influence in exercise gamification. Computers in Human Behavior, 50, 333–347.
Hanus, M. D. & Fox, J. (2015). Assessing the effects of gamification in the classroom: A longitudinal study on intrinsic motivation, social comparison, satisfaction, effort, and academic performance. Computers & Education, 80, 152-161. http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2014.08.019.
Herger, M. (2014). Gamification in Human Resources: Enterprise Gamification (Volume 3). CreateSpace Independent Publishing Platform.
Holman, C., Aguilar, S., & Fishman, B. (2013). GradeCraft: What can we learn from a game-inspired learning management system? In D. Suthers, K. Verbert,  E. Duval and X. Ochoa (Eds.), LAK ‘13: Proceedings of the Third International Conference on learning analytics and knowledge (pp. 260–264). New York, NY: ACM.
Hunicke, R., Leblanc M., & Zubek R. (2004). MDA: A Formal Approach to Game Design and Game Research. In Proceedings of the Challenges in Games AI Workshop, Nineteenth National Conference of Artificial Intelligence 2004 (pp.1-5). Menlo Park, California: The AAAI Press,
Husman, J., and Lens, W. (1999). The role of the future in student motivation. Educ. Psychol. 34, 113-125.
Kapp, K. (2012). The gamification of learning and instruction: Game-based methods and strategies for training and education. San Francisco, CA: Pfeiffer.
Kelle, S. Klemke, R. Specht, M. (2013). Effects of game design patterns on basic life support training content. Journal of Educational Technology & Society, 16(1), 275-285. 10.1504/ijtel.2011.045452
Kim, A .J. [Google Tech Talk]. (2011, March 23). Gamification 101: Designing the player journey [Video]. YouTube. http://youtu.be/B0H3ASbnZmc.
Kiryakova, G. Angelova, N. & Yordanova, L. (2014). Gamification in Education. In T. Bülbül  and Y. Çakici (Eds), 9th International Balkan Education and Science Conference (pp. 679-683). Turkey, Edirne: Trakya University.
Kusuma, G.D., Wigati, E.K., Utomo Y. & Suryapranata, L.K.P. (2018). Analysis of Gamification Models in Education Using MDA Framework. Procedia Computer Science, 135, 385-392. https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.08.187.
Landers, R. N. & Armstrong, M. B. (2015). Enhancing instructional outcomes with gamification: an empirical test of the Technology-Enhanced Training Effectiveness Model. Computers in Human Behavior, 71, 499–507. doi:10.1016/j.chb.2015.07.031.
Maan, J. (2013). Social Business Transformation through Gamification. International Journal of Managing Information Technology (IJMIT), 5(3), 9-16. DOI : 10.5121/ijmit.2013.5302.
Marczewski, A. (2015). Even Ninja Monkeys Like to Play: Gamification, Game Thinking and Motivational Design. CreateSpace Independent Publishing Platform.
McGonigal, J. (2011). Reality Is Broken: Why Games Make us Better and How They Can Change the World. New York, NY: Penguin Publishing Group.
Mierzejewski, B. (2019, February 15). Gamification vs Game-based Learning: what’s the difference? Retrieved from https://blog.setapp.pl/gamification-game-based-learning-difference/
Mollick, E. & Rothbard N. (2014, September 30). Mandatory Fun: Gamification and the Impact of Games at Work. The Wharton School Research Paper Series, Retrieved from SSRN: https://ssrn.com/abstract=2277103.
Mondy, R. W. (2010). Human Resource Management (11th ed.). New Jersey: Prentice Hall.
Mora, A., Riera, D., Gonzalez C., & Arnedo-Moreno, J. (2015). A Literature Review of Gamification Design Frameworks. In 7th International Conference on Games and Virtual Worlds for Serious Applications (VS-Games). Doi: 10.1109/VS-GAMES.2015.7295760.
Nelson, M.J. (2012). Soviet and American precursors to the gamification of work. In A. Lugmayr (Ed) MindTrek '12: Proceeding of the 16th International Academic MindTrek Conferencence (pp. 23-26). New York, NY: ACM.
Palmer, C. & Petroski, A. (2016). Alternate reality games. Gamification for performance. Boca Raton (FL): CRC Press.
Papastergiou M. (2009). Exploring the potential of computer and video games for health and physical education: a literature review. Computer. Educ. 53(3), 603–622.
Park, J. H., Choi, H. J., Yi, M. Y. & Santhanam, R. (2019). GAMESIT: A gamified system for information technology training. Computers & Education. 142. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103643.
Pettey, C., & van der Meulen, R. (2012). Gartner says by 2014, 80 percent of current gamified applications will fail to meet business objectives primarily due to poor design. Retrieved from http://www.gartner.com/newsroom/id/2251015.
Pozzi, F., Persico, D., Collazos, A. C., Dagnino F. & Munoz, J. L. J. (2016). Gamifying teacher professional development: An experience with collaborative learning design. Interaction Design and Architecture(s) Journal (IxD&A), 29, 76-92.
Robinson, D., & Bellotti, V. (2013). A Preliminary Taxonomy of Gamification Elements for Varying Anticipated Commitment. Paper presented at the CHI 2013, Paris.
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2007). Handbook for synthesizing qualitative research. New York, NY: Springer Publishing.
Seaborn, K., & Fels, D. I. (2015). Gamification in theory and action: A survey. International Journal of Human-Computer Studies, 74, 14–31. https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2014.09.006.
Sailer, M., Hense, J. U., Mayr, S. K., & Mandl, H. (2017). How gamification motivates: An experimental study of the effects of specific game design elements on psychological need satisfaction. Computers in Human Behavior, 69, 371-380. doi:10.1016/j.chb.2016.12.033.
Szyma M. (2013). Who coined the term ‘gamification’? Retrieved from March 19, 2013 https://www.quora.com/Who-coined-the-term-gamification.
Thom, J., Millen, D., & DiMicco, J. (2012). Removing Gamification from an Enterprise SNS. In S. Poltrock, C. Simone, J. Grudin, G. Mark, and J. Riedl (Eds), CSCW ‘12 Proceedings of the ACM 2012 conference on Computer Supported Cooperative Work (pp. 1067–1070). New York, NY: ACM.
Thomas J., & Harden A. (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. BMC Med Res Methodol, 8(1):45. doi: 10.1186/1471-2288-8-45.
Vemic, J. (2007). Employee training and development and the learning organization. FactaUniversitatis Series of Economics and Organization, 4(2), 209-216.
Werbach, K., & Hunter, D. (2012). For the Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your Business. Wharton Digital Press.
Werbach, K., & Hunter, D. (2015). The Gamification Toolkit: Dynamics, Mechanics, and Components for the Win. Wharton Digital Press.
Workman, M. (2014). New media and the changing face of information technology use: The importance of task pursuit, social influence, and experience. Computers in Human Behavior, 31, 111–117. https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.10.008.
Zichermann, G. & Cunningham, C. (2011). Gamification by Design: Implementing Game Mechanics in Web and Mobile App. Sebastopol, CA: O'Reilly Media. Retrieved review online from http://www.amazon.com/Gamification-Design-Implementing-MechanicsMobile/dp/1449397670#reader_1449397670.
Zicherman, G., & Linder, J. (2010). Game-based Marketing – Inspire Customer Loyalty Through Rewards, Challenges, and Contest. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Inc.
Zimmer, L. (2006). Qualitative meta-synthesis: A question of dialoguing with texts. Journal of Advanced Nursing, 53, 311–318.