آموزش مبتنی بر تجسم خلاقانه از منظر انواع دانش رهیافتی بر الزام تدریس هنر در مدارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مطالعات برنامه درسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی دانشکده رفاه، تهران، ایران

3 دکترای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، تهران، ایران

چکیده

به منظور دستیابی به تعریف درست و تبیین آنچه امروز به عنوان دانش می‌شناسیم، یکی از کوشش‌های انجام شده، دسته‌بندی انواع دانش است. اما مشکل این است که گاهی مبنای دسته‌بندی از خود آن مهم‌تر می‌شود. هدف از نگارش این مقاله دستیابی به مبنای درست دسته‌بندی انواع دانش بوده است تا از این رهگذر به این سؤال پاسخ داده شود که: «چه رابطه‌ای بین انواع دانش شناخته‌شده و انواع فراموش‌شدة آن وجود دارد؟»
در ادامه، ضمن ترسیم ماتریس متقاطع از مؤلفه‌های سازندة انواع دانش، در این مقاله بدین موضوع پرداخته شده است که «دانش تجسمی» را می‌توان حلقة مغفول اتصال‌دهندة انواع دانش در نظر گرفت که متضمن ارتباط درست بین انواع دانش خواهد بود. در واقع می‌توان این دانش را به عنوان فضای ترکیب انواع دیگر دانش محسوب کرد. از سوی دیگر، پرداختن به نوع چهارم دانش، رهیافتی خواهد بود بر الزام تدریس هنر در مدارس؛ چرا که به نظر می‌رسد دانش تجسمی، بیش از هر دیسیپلین و برنامة دیگری می‌تواند در برنامـة درسی هنر مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Creative visualization-based education from the perspective of all types of knowledge: An approach on requirement of art teaching at schools

نویسندگان [English]

  • Gholāmali Ahmadi 1
  • Alirezā Amini Zarrin 2
  • Āydin Mahdizāde Tehrāni 3
1 (PhD), Shahid Rajāee Teacher Training University, Tehran, Iran
2 (PhD), Refāh University, Tehran, Iran
3 PhD in Curriculum Planning from Shahid Rajāee Teacher Training University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, categorization is an attempt for achieving the correct definition and explanation of what is known as knowledge. But the problem is that sometimes the categorization basis would be more important than the categorization itself. The purpose of this paper was to achieve the correct basis of knowledge categorization and thereby this question would be answered: “what is the relationship between all kinds of known knowledge and the forgotten ones”? In this paper and in what follows, while drawing the crossover matrix of all knowledge-forming components, this issue has been considered that “visual knowledge” can be the neglected link which connects all types of knowledge and ensures the correct relationship among them. In fact, this knowledge can be considered as the space for combining the other types of knowledge. On the other hand, addressing the fourth type of knowledge would be an approach on the requirement of art teaching at schools; as it seems that visual knowledge can be considered more than any other discipline and program in the art curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Types of Knowledge
  • Knowledge Management
  • Creativity
  • Art Teaching
  • Visualization
ملکشاهی، حسن. (1385). ترجمه و شرح اشارات و تنبیهات (جلد اول، چاپ پنجم). تهران: نشر سروش.
ابن‌سینا. (1348). الفن السادس من کتاب الشفاء (ترجمة اکبر داناسرشت، چاپ سوم). تهران: نشر چاپخانه بانک بازرگانی.
اسکندری، مصطفی. (1399). گزاره‌های اخلاقی از سقراط تا علامه طباطبایی. تهران: مهراندیش.
انتظاری، علی. (1385).  مقایسة فرهنگ دانایی بین مؤسسة عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی. تهران: دانشکدة صداوسیما.
بلخاری، حسن. (1387). بررسی تطبیقی آرای ابن سینا و ساموئل کالریج در مورد تمایز میان خیال و تخیل. اندیشة دینی، 8(27)، 1-24.
پورجوادی، نصرالله. (1365). عالم خیال از نظر احمد غزالی، معارف، 2(8).
جوادی آملی، عبدالله. (1384). وهم و خیال از بهترین نعمت‌های الهی هستند. سورة اندیشه، 2(16)، 39 - 41.
سیف، علی‌اکبر. (1398). روان‌شناسی پرورشی نوین (ویرایش ششم). تهران: دوران.
علم‌الهدی، جمیله. (1386). فلسفة تعلیم‌وتربیت در اسلام (طرح پژوهشی). تهران: مؤسسة پژوهشی برنامه‌ریزی درسی و نوآوری‌های آموزشی.
کریمی، یوسف. (1389). روان‌شناسی تربیتی. تهران: انتشارات ارسباران.
مرادی، مسعود.، فردانش، هاشم.، مهرمحمدی، محمود و موسی‌‌پور، نعمت‌اله. (1390). مبانی و ویژگی‌های یک الگوی تدریس برای انواع دانش روش‌کاری. روان‌شناسی تربیتی، 7(20)، 95-129.
مهرمحمدی، محمود. (1386). داستان تخیلی جنایی و پژوهش تربیتی: خواندن، نوشتن و تعاملات میان متنی. نوآوری‌های آموزشی، 6(21)، 208-235.
مهرمحمدی، محمود. (1392). بازشناسی مفهوم و تبیین جایگاه تخیل در برنامه‌های درسی و آموزش با تأکید بر دورة ابتدایی. پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره، 11(1)، 1-16.
Anderson, J. (1983). The Architecture of Cognition. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Barone, L., & Amendola, A. (Eds). (2018). Edgar Allan Poe across Disciplines, Genres and Languages. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.
Bordeleau, F., Sillitti, A., Meirelles, P., & Lenarduzzi , V. (Eds.) (2019). Open source systems : 15th IFIP WG 2.13 international conference, OSS 2019, Montreal, QC, Canada, May 26-27, 2019, Proceedings. Cham, Switzerland: Springer.
Chipman, S. E. F. (Ed). (2017). The Oxford Handbook of Cognitive Science. Oxford: Oxford University Press.
Cope, B. & Kalantzis, M. (2020). Making Sense: Reference, Agency, and Structure in a Grammar of Multimodal Meaning. Cambridge: Cambridge University Press.
De Bono, E. (1993). Serious Creativity: Using the Power of Lateral Thinking to Create New Ideas. New York, NY: Harperbusiness.
Edmiston, P., & Lupyan, G. (2017). Visual interference disrupts visual knowledge. Journal  of Memory and Language, 92, 281–292.
Eisner, E. W. (2002). The arts and the creation of mind. New Haven & London: Yale University Press.
Ellis, R., Loewen, S., Elder, C., Erlam, R., Philp, J., & Reinders, H. (2009). Implicit and Explicit Knowledge in Second Language Learning, Testing and Teaching. Bristol: Multilingual Matters.
Fetsco, T., & McClure, J. (2005). Educational Psychology: An Integrated Approach to Classroom Decisions.Boston: Allyn and Bacon.
Jackson, J.R. de J. (2016). Method and Imagination in Coleridge's Criticism. Abingdon: Routledge.
Jha, S. K., & Jha, V. M. (Eds). (2019). Sleep, Memory and Synaptic Plasticity. New York: Springer.
Keyes, J. (2016). Enterprise 2.0: social networking tools to transform your organization. Boca Raton: CRC Press.
Khine, M. S. (2017). Visual-spatial Ability in STEM Education: Transforming Research into Practice. Springer.
Larsen, K. S. (1986). Dialectics and Ideology in Psychology. Ablex Publishing Corporation.
Li, X. & Xu, X. (Eds.). (2018). Proceedings of the Fifth International Forum on Decision Sciences. Singapore: Springer.
MacDonald, P. S. (2019). Nature Loves to Hide: An Alternative History of Philosophy. Raleigh: Lulu.com.
Michalko, M. (2011). Creative Thinkering: Putting Your Imagination to Work. Novato: New World Library
Mitchell, H. B. (2018). Roots of Wisdom: A Tapestry of Philosophical Traditions (8th Ed). Massachusetts: Cengage Learning.
Naug, H. L., Colson, N. J. & Donner, D. (2016). Experiential Learning, Spatial Visualization and Metacognition: An Exercise with the “Blank Page” Technique for Learning Anatomy. Health Professions Education, 1(2), 51-57.
Niklasson, L. F., & Bod'n, M. B. (Eds.). (2013). Current Trends in Connectionism: Proceedings of the 1995 Swedish Conference on Connectionism. London: Psychology Press.
Polanyi, M. (1958). Personal knowledge: towards a post-critical philosophy. Chicago: University of Chicago Press.
Shin, Y. C., & Xu, C. (2017). Intelligent Systems: Modeling, Optimization, and Control (Automation and Control Engineering). Boca Raton: CRC Press.
Stone, C. A., Silliman, E. R., Ehren, B. J., & Wallach, G. P. (Eds.). (2016). Handbook of Language and Literacy (2th Ed). New York, NY: Guilford publications.
Taylor, I., Bogo, M., Lefevre, M., & Teater, B. (Eds.). (2016). Routledge International Handbook of Social Work Education. Abingdon: Routledge.
Wang, J., Kosaka, M., Xing, K., Bai, H. (Eds.). (2019). Entrepreneurship in the Asia-Pacific: Case Studies. New York: Springer.
Welch, Sh. (2019). The Phenomenology of a Performative Knowledge System: Dancing with Native American Epistemology. New York: Springer.
Woolfolk, H. A. (2004). Educational Psychology (9th Ed). London: Pearson Education
Yassi, A. H. (2018). Syllabus Design of English Language Teaching. Jakarta: Prenada Media.