تأثیر بستة آموزش کارآفرینی مبتنی بر برنامة آموزشی دانشگاه ساسکاچئون بر روحیة کارآفرینی دانش‌آموزان: یک طرح ترکیبی لانه‌ای هم‌زمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

3 دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

این تحقیق با هدف سنجش تأثیر بستة آموزش کارآفرینی مبتنی بر برنامة آموزشی دانشگاه ساسکاچئون بر روحیة کارآفرینی دانش‌آموزان در دورة اول متوسطه صورت گرفته است. جامعة آماری آن شامل همة دانش‌آموزان دختر دورة اول متوسطة اصفهان در سال تحصیلی 98-1397 بود. روش انجام پژوهش به شیوة ترکیبی لانه‌ای هم‌زمان بود. به‌منظور سنجش کمی روحیة کارآفرینی،30 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب و به‌تصادف در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) گمارش شدند. هر دو گروه در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون به پرسش‌نامة روحیة کارآفرینی پاسخ دادند. برای گروه آزمایش 13 جلسة آموزش برگزار شد، اما گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکرد. برای «تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس چند متغیره» استفاده شد.
در مرحلة دوم، به‌منظور بررسی و تأیید یافته‌های کمّی، در پایان هر جلسه با دانش‌آموزان مصاحبه‌ای صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان دادند، بستة آموزش کارآفرینی مبتنی بر برنامة آموزشی دانشگاه ساسکاچئون، بر روحیة کارآفرینی دانش‌آموزان مؤثر بوده است (001/0). از این رو مؤلفه‌های «نوآوری»، «ریسک‌پذیری»، «موفقیت‌طلبی» و «استقلال‌طلبی» در سطح 001/0 معنادار بودند و مؤلفه‌های «ابهام پذیری» و «کنترل‌پذیری» معنادار نبودند. نتایج مصاحبه‌های به‌دست‌آمده هم تحلیل کمی را تأیید کرده‌اند. بنابراین می‌توان گفت: با توجه به اهمیت آموزش کارآفرینی در مدرسه، در کنار سایر برنامه‌ها و روش‌های موجود می‌توان از بستة آموزش کارآفرینی مبتنی بر دانشگاه ساسکاچئون استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of the use of entrepreneurship training package based on Saskatchewan University's educational program on the students' entrepreneurship morale: A mixed methods study with the concurrent embedded design

نویسندگان [English]

  • Leilā Heshmatifar 1
  • Mohammadjavād Liyāghatdār 2
  • Ahmad Ābedi 3
1 , PhD Candidate in Curriculum Planning at University of Isfahān
2 (PhD), University of Isfahān
3 (PhD), University of Isfahān
چکیده [English]

This research was aimed at investigating the impact of the use of the entrepreneurship training package based on Saskatchewan University curriculum on the students' entrepreneurship morale. The statistical population of the study included all female secondary school students in Isfahān during the academic year of 2017-2018. It was a mixed methods study with the concurrent embedded design. In order to quantitatively measure the entrepreneurial morale, 30 people were selected using the random cluster sampling method and they were randomly assigned to two groups of experimental (15 people) and control (15 people). Both groups responded to the questionnaire of entrepreneurial spirit at the pretest and posttest stages. There were 13 training sessions for the experimental group, but the control group received no intervention. To analyze the data, multivariate covariance analysis was used. At the second stage, in order to examine and confirm the quantitative findings, the students were interviewed at the end of each session. The results showed that the entrepreneurship education package based on the Saskatchewan University curriculum was effective on the students' entrepreneurial spirit (0.001). Hence, the components of the innovation, risk taking, success, and independence were significant at the level of 0.001 and the components of ambiguity and control were not significant. The results of the interviews confirmed the quantitative analysis. Therefore, it can be said that, given the importance of the entrepreneurship education at schools, besides other existing programs and methods, a Saskatchewan University entrepreneurship training package can be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship education Curriculum
  • Entrepreneurial spirit
  • First Cycle Secondary School
بورغنی، مریم. (1394). بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با روحیه کارآفرینی در میان کارکنان آموزش‌وپرورش منطقه 4 تهران (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه آزاد دماوند، تهران.
 جعفری‌مقدم، سعید و فخارزاده، آرزو سادات. (1390). توسعه نگرش کارآفرینانه در کتاب‌های درسی (مطالعه موردی: کتاب‌های فارسی دوره دبستان). کار و جامعه، 45 (6)، 32-45.
 جمالی زواره، بتول؛ نیلی، محمدرضا و شادفر، حوریه. (1385). تبیین عناصر برنامة درسی کارآفرینی در آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای. مهارت آموزشی،3 (12)، 7-21.
 ربیعی، علی و خادمی ورنامخواستی. (1392). موانع و راهکارهای توسعه کارآفرینی در سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور. مهارت‌آموزی،2 (7)، 25-51.
 سلطانیان شیرازی، سمیرا و فکری، کاترین. (1396). اثربخشی آموزش الگوی چندمحوری بر رفتار کارآفرینانه دانش‌آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه دوم. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 18 (2)، 111- 120.
 سبزه، بتول. (1396). طراحی الگوی برنامة درسی کارآفرینی برای کودکان پیش از دبستان و ارزشیابی آن از دیدگاه متخصصان برنامة درسی، کارآفرینی و مربیان. فصلنامه مطالعات پیش‌دبستان و دبستان. 1 (1)، 113- 140.
 سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی (1398)، http://oerp.ir/.
 صمدی، پروین و اصفهانی، هما. (1386). بررسی رابطه جو سازمانی مدرسه با روحیه کارآفرینی در دانش‌آموزان. نوآوری‌های آموزشی، 5 (16)، 164- 186.
 عبدالهی، حسین؛ آقامحمدی، جواد؛ عباس پور، عباس و دلاور، علی. (1396). تحلیل ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی در بین دانش‌آموزان پایه نهم دوره اول آموزش متوسطه استان کردستان. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. 7 (1)، 49-70.
 عارفی، محبوبه؛ فتحی واجارگاه، کوروش و نساج، سعیده. (1389). بررسی اثربخشی برنامة درسی کارآفرینی شاخة کار و دانش‌آموزش متوسطه. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 2 (4)، 47- 78.
 کرسول، جان دبیلیو (1397). طرح پژوهش: رویکردهای کیفی، کمی و ترکیبی (ترجمه علیرضا کیامنش و مریم دانای طوسی). تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی. (اثر اصلی در سال 2009 چاپ شده است).
 کاشف ملی (1398)، www.kashef.ir
 مشایخ، پری. (1386). بررسی تأثیر آموزش کارآفرینی بر روحیه کارآفرینی دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان. اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، 2 (4)، 101- 113.
 میری، مصطفی. (1387). آموزش کارآفرینی: پیدایش، توسعه، گرایش‌ها و چالش‌ها. توسعه کارآفرینی، 1 (1)، 133- 169.
 مرتضی نژاد، نیلوفر؛ عطاران، محمد؛ حسینی خواه، علی و عباسی، عفت. (1396). تبیین عناصر برنامة درسی کارآفرینی در دوره آموزش عمومی (سنتزپژوهی). نظریه و عمل در برنامة درسی، 5 (9)، 105- 142.
 منصوری نژاد، عبدالحکیم. (1389). بررسی ویژگی‌های کارآفرینی در دانشجویان رشته علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه تهران، تهران.
 واحدی، مژده؛ سیف نراقی، مریم و نادری، عزت‌الله. (1395). بررسی آموزش کارآفرینی در کتب کاروفناوری در ایران در پایه‌های ششم، هفتم و هشتم بر اساس الگوی آموزش کارآفرینی «آینده شما در لوای کارآفرینی». اندیشه‌های نوین تربیتی، 12 (3)، 127- 141.
 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (1398)، https://www.mcls.gov.ir/.
 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (1397)، https://www.mcls.gov.ir/.
 هوشمندان مقدم، زهرا و رضوانفر، احمد. (1390). عوامل مؤثر بر روحیه کارآفرینی هنرجویان. پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، 8 (3)، 11-26.
 Aziz Yusof, A. (2009). Pendidikan keusahawanan dalam konteks pembangunan negara. Dewan Bahasa dan Pustaka.
 Cheung, K. (2008). Entrepreneurship education in Hong Kong’s secondary curriculum. Education Training, 50(6), 500-517.
 Dollisso, A. (2010). Integrating Agricultural Entrepreneurship into High School Agriculture Curriculum. Journal of Agricultural Education, 51(3), 125 – 133.
 Deveci. I & Cepni, S. (2017). The Effect of Entrepreneurship Eduaction Modules Integrated with Science Education on The Entrepreneurial Characteristics Of Pre-Service Science Teachers. Socialinis darbas, 15(2), 56–85.
 European Union (2004). http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/evaluation/docs/eval_activities_ en.pdf
 European Union (2008). Entrepreneurship in higher education. Especially within non-business studies: Final report of the expert group. Brussels, Belgium.
 European Union (2011). Entrepreneurship Education: Enabling Teachers as A Critical Success Factor. Brussels: European Commision.
 European Union (2012). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Rethinking Education: Investing in skills for better socioeconomic outcomes.
 European Union (2013). Entrepreneurship education needs to be boosted. Retrieved from http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-77_en.htm.
 European Union (2016). Entrepreneurship Education at School in Europe. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2012.
 Fox, J; Pitaway, L & Uzuegbunam, I. (2018). Simulations in Entrepreneurship Education: Serious Games and Learning Through Play. Entrepreneurship Education and Pedagogy, 1(1) 61–89.
 Frank, A. I. (2007). Entrepreneurship and enterprise skills: A missing element of planning education? Planning, Practice & Research, 22(4), 635-648.
 Fayolle, A., Verzat, C., & Wapshott, R. (2016). In quest of legitimacy: The theoretical and methodological foundations of entrepreneurship education research. International Small Business Journal, 34(7), 895–904.
 Güven, S. (2009). New primary education courses programmes and entrepreneurship. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 265-270.
 Ge, L., & Peng, X. M. (2012). Research fronts of international entrepreneurship education in the visual threshold of knowmetrics. Journal of Knowledge-Based Innovation in China, 4(1), 55–65.
 Hytti, U., & O’Gorman, C. (2004). What is “enterprise education”? An analysis of the objectives and methods of enterprise education programmes in four European countries. Education training, 46(1), 11-23.
 Hassi, A. (2016). Effectiveness of early entrepreneurship education at the primary school level: Evidence from a field research in Morocco. Citizenship, Social and Economics Education, 15(2), 83-103.
 Johansen, V., & Schanke, T. (2014). Entrepreneurship Projects and Pupils' Academic Performance: a study of Norwegian secondary schools. European Educational Research Journal, 13(2), 155-166.
 Jones, B., & Iredale, N. (2010). Enterprise education as pedagogy. Education training, 52(1), 7-19.
 Kirby, D.A. (2004). Entrepreneurship education: can business schools meet the challenge? Education Training, 46(8/9), 510-519.
 Kirby, D. A., & Ibrahim, N. (2011). Entrepreneurship Education and the Creation of an Enterprise Culture: Provisional Results from an Experiment in Egypt. International Entrepreneurship and Management Journal, 7(2), 181-193.
 Moberg, K. (2014). Two approaches to entrepreneurship education: The different effects of education for and through entrepreneurship at the lower secondary level. The International Journal of Management Education, 12(3), 512-528.
 Obschonka, M., Silbereisen, R. K., Schmitt-Rodermund, E., & Stuetzer, M. (2011). Nascent entrepreneurship and the developing individual: Early entrepreneurial competence in adolescence and venture creation success during the career. Journal of Vocational Behavior, 79(1), 121-133.
 Paiva, T., & Tadeu, P. (2015). PRODUZ@ IDEIA–An approach project to develop entrepreneurship in primary schools. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 1908-1915.
 Paristiowati, M., Slamet, R., & Sebastian, R. (2015). Chemo-entrepreneurship: learning approach for improving student's cooperation and communication (Case Study at Secondary School, Jakarta). Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 1723-1730.
 Parakapas, R & Ziebeniene. (2015). Position of Entrepreneurship Education In Lithuanian General Education Curriculum & in Educational Process In General Eduucation School. Proceedings of the International Scientific Conference, 2(4), 2017. 163-172
 Radulescu, M; Fedajev, A; Sinisi, C; Popescu, C & Iacob, S. (2018). Europe 2020 Implementation as Driver of Economic Performance and Competitiveness. Panel Analysis of CEE Countries. Sustainability, 10(566), 2-20.
 Sarebah W; Rohayu, R; Ahmad, E; Halizah, A; Maziana, M & Azmanirah, A. (2010). The entrepreneurial skills application among students in polytechnics. Persidangan Kebangsaan Pendidikan Kejuruteraan dan Keusahawanan 2010. (National Conference on Engineering Education and Entrepreneurship 2010).
 Saskatchewan Learning. (2004). Entrepreneurship 30 Curriculum Guide A Practical. Saskatchewan University.
 Sanchez, J. (2015). The Impact of an Entrepreneurship Education Program on Entrepreneurial Competencies and Intention. Journal of Small Business Management, 51(3), 447–465.
 Toit, A & Gaotlhobogwe, M. (2018). A neglected opportunity: entrepreneurship education in the lower high school curricula for technology in South Africa and Botswana. African Journal of Research in Mathematics, Science and Technology Education, 22(1), 37-47.
 Udo, Ch & Amadi, U. (2013). Integrating Basic Entrepreneurship Studies into Primary Education Curriculum: Platform for Sustainable National Development. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 2(5), 69- 74.
 World Bank. (2013). Framing the global landscape of entrepreneurship education and training programs. Working paper (Report No. 78983).
 Walestad, K & Korilusky, M. (2011). Enterprise and Entrepreneurship. Education Training, 36(4), 201-220.