دوره و شماره: دوره 18، شماره 3 - شماره پیاپی 71، آذر 1398، صفحه 1-176 
طراحی الگوی آموزش کارآفرینانه در مدرسه

صفحه 59-82

10.22034/jei.2019.99317

محمدتقی طغرایی؛ سیدسعید میرواحدی؛ سمیه هاشمی