شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های شهر یادگیرنده با تأکید بر یادگیری مادام‌العمر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی،دانشکده معماری و شهرسازی،دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران

2 عضو هیات علمی دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

3 گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین ، ایران

چکیده

«شهر یادگیرنده» مفهومی جدید است که هدف آن بسیج منابع برای یادگیری همة شهروندان در تمام طول عمر و همة مکان‌ها است تا موجب رشد فردی، توسعة اقتصادی و انسجام اجتماعی افراد شود. این مفهوم ابعاد و مؤلفه‌های متفاوتی دارد که توسط محققان و نهادهای گوناگون استخراج شده‌اند. در این تحقیق به بررسی ابعاد و شاخص‌های شهر یادگیرنده از دیدگاه «شورای یادگیری کانادا»، «کمیسیون اروپا» و «مؤسسة یادگیری مادام‌العمر یونسکو»، و با تأکید بر مفهوم یادگیری مادام‌العمر پرداخته شده است. نوع پژوهش توصیفی-تحلیلی و جامعة آماری پژوهش،20 نفر از متخصصان حوزة آموزش رسمی و استادان دانشگاهی در محدودة مطالعاتی شهر قزوین بود.
پس از جمع‌بندی، مؤلفه‌های نهایی شهر یادگیرنده در پنج بعد که شامل «نظام آموزش‌وپرورش رسمی»، «یادگیری در جوامع و خانواده‌ها»، «یادگیری در محل کار»، «فناوری و کیفیت یادگیری» و «فرهنگ یادگیری» است، استخراج و به روش «تحلیل سلسله مراتبی (AHP)» و توسط نرم‌افزار «اکسپرت چویس» مورد تجزیه‌وتحلیل قرار و اولویت‌ها در هر بعد مشخص شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهند که مهم‌ترین ابعاد شهر یادگیرنده، یادگیری رسمی و یادگیری در جوامع و خانواده‌هاست و بر اساس آن مهم‌ترین مؤلفه‌ها عبارت‌اند از: «گسترش آموزش رسمی»، «استفاده از مربیان آموزش‌دیده»، «حمایت از آموزش گروه‌های محروم»، «تشویق یادگیری مداوم در خانواده و جامعه» و «یادگیری از طریق رسانه‌ها و فرهنگ‌ها» که با توجه به شرایط کشور برای دستیابی به شهر یادگیرنده می‌تواند در اولویت قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing the components of the learning city with an emphasis on the lifelong learning

نویسندگان [English]

  • mohammad yousefi 1
  • Esmaeil Shieh 2
  • mohammad reza khatibi 3
  • navid saeidi rezvani 3
1 Department of Urban planning, Faculty of Architecture and Urban Development, Qazvin Unit, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Department of Urban planning, Faculty of Architecture and Urban Development, University of Science and Technology,Tehran,Iran
3 Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban planning, Qazvin Unit, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

The learning city has been a new concept aimed at the mobilization of the resources for the learning of all the citizens throughout their lives and in all places to promote the individual and economic development, and the social cohesion. This concept has various dimensions and components, extracted by the researchers and institutions. In this research, the dimensions and indicators of the learning city from the viewpoint of the Canadian Council for Learning, the European Commission and the UNESCO Institute of Lifelong Learning, with emphasis on the concept of the lifelong learning would be investigated. It was a descriptive-analytic research. The research sample included 20 formal education experts and the University professors at the study area of Qazvin city. The final learning city components in five dimensions, including »the formal education system«, »learning in the communities and families«, »learning at work«, »technology and the learning quality« and »the learning culture« have been extracted and analyzed using AHP analysis method and the priorities have been identified in each dimension. The results showed that the most important dimensions of the learning city are the formal learning and learning in the communities and families. Accordingly, the most important components of the learning city are: »the extension of the formal education«, »the use of the trained educators«, »support for the education of the disadvantaged groups«, »encouraging the continuous learning in the family and society« and »learning through the media and cultures« which can be prioritized according to our country's conditions to achieve the learning city. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Learning City - Lifelong Learning - AHP Method
  • Learning Indicators