دوره و شماره: دوره 18، شماره 2 - شماره پیاپی 70، شهریور 1398، صفحه 7-147 
شناسایی و تحلیل ساختاری تأثیر متقابل پیشرانهای تغییر در حوزة آموزش وپرورش

صفحه 101-126

10.22034/jei.2019.92888

زهره رهسپار؛ کیوان صالحی؛ میترا عزتی؛ محمدمهدی ذولفقاززاده کرمانی