فراترکیب مهارت‌های کوانتومی مدیران در اجرای یادگیری ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه علوم تربیتی، ‌دانشکدۀ علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 پژوهشگر پسادکتری، گروه علوم تربیتی، ‌دانشکدۀ علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی مؤلفه‌های مهارت‌های کوانتومی مدیران در اجرای یادگیری ترکیبی است. روش پژوهشْ کیفی و از نوع فراترکیب است. داده‌ها ازطریق بررسی اسناد و منابع علمی، مرتبط با موضوع پژوهش در 31 سال اخیر (1990 تا 2021)، گردآوری شده است. بدین منظور کلیدواژه‌های مرتبط در پایگاه‌های معتبر علمی جست‌وجو شدند و درنهایت 31 منبع برای بررسی نهایی انتخاب شد. به‌منظورِ افزایش اعتبار و قابلیت اطمینان، اسناد به‌صورت جداگانه کدگذاری شدند. میزان توافق میان دو کدگذار 89/ 0 درصد به‌دست آمد. پس از بررسی و تحلیل محتوای منابع، به روش کدگذاری، مهارت‌های کوانتومی مدیران در سه بُعد شناخت کوانتومی، عمل کوانتومی و اعتماد کوانتومی با 17 مؤلفه استخراج شد. در بعد شناخت کوانتومی مؤلفه‌های آموزش و آگاهی، جریان باز اطلاعات، توسعۀ حرفه‌ای و ماهیت یادگیری ترکیبی، در بعد عمل کوانتومی مؤلفه‌های رهبری، مدیریت، محیط معنوی، زیرساخت‌های آموزشی، منابع انسانی، پشتیبانی فنی، زیرساخت‌های فناوری و منابع مالی و در بعد اعتماد کوانتومی مؤلفه‌های خودسازمان‌دهی، ایجاد جوّ ‌اعتماد و اطمینان، موقعیت‌شناسی، نظارت و بازخورد و ایجاد انگیزه استخراج شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-synthesis of the principals' quantum skills in implementing blended learning

نویسندگان [English]

  • Mohammadrezā Sarmadi 1
  • Bitā Abdolhoseini 2
  • Hasanrezā Zeinābādi 3
1 (PhD), Payāme Noor University, Tehran, Iran
2 , Postdoctoral Researcher, Payāme Noor University, Tehran, Iran
3 (PhD), Khārazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to identify the components of principals' quantum skills in implementing blended learning. The research method was qualitative of the meta-synthesis type. Data has been collected by reviewing the scientific documents and sources related to the research topic in the last 31 years (1990 up to 2021). For this purpose, the related keywords were searched in the valid scientific databases and finally 31 sources were selected for the final review. In order to increase the credibility and dependability, the documents were coded separately and the percentage of agreement between the two coders was 0.89. After reviewing and analyzing the content of resources by the coding method, the quantum skills of principals in 3 dimensions of quantum knowing, quantum action and quantum trust were extracted with 17 components. In the dimension of quantum knowing, the components of education and awareness, open flow of information, professional development and the nature of blended learning, in the dimension of quantum action, the components of leadership, management, spiritual environment, educational infrastructure, human resources, technical support, technology infrastructure and financial resources, and in the dimension of quantum trust, the components of self-organization, creating the atmosphere of trust and confidence, situationism, monitoring and feedback and motivating were extracted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quantum Skills
  • Blended Learning
  • Principals
  • Quantum Paradigm
  • Meta-Synthesis
جعفرزاده، محمدرحیم.، حسینی، سیده اسما.، جاهد، حسینعلی و عابدی، صمد. (1399). کاربرد یادگیری ترکیبی در آموزش عالی از منظر آموزش‌دهنده. نامۀ آموزش عالی، 13(52)، 95 -123.
سواری، کریم و فلاحی، مریم. (1396). توسعه و بهبود آموزش و یادگیری ازطریق یادگیری ترکیبی. نشریۀ مطالعات آموزشی، 5(2)، 20-26.
عابدی جعفری، عابد و امیری، مجتبی. (1398). فرا‌ترکیب، روشی برای سنتز مطالعات کیفی. روش‌شناسی علوم‌انسانی، 25(99)، 73-87.
عبدالحسینی، بیتا.، عبدالهی، بیژن.، زین‌آبادی، حسن‌رضا و ضرغامی همراه، سعید. (1396). شناسایی ابعاد و نشانگرهای رفتاری مدیران مدارس در بستر پارادایم کوانتومی: پژوهشی کیفی. مدیریت مدرسه، 5(2)، 173-191.
محمدی، مهدی.، صابری، مریم.، سلیمی، قاسم و نوری، نوشین. (1397). راهنمای عملی روش فراترکیب در شناسایی شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان در تدریس ماهیت علم. مطالعات برنامۀ درسی ایران، 12(50)، 73-106.
Adekola, J., Dale, V. H., & Gardiner, K. (2017). Development of an institutional framework to guide transitions into enhanced blended learning in higher education. Research in Learning Technology, 25(1), 1-16. http://dx.doi.org/10.25304/rlt.v25.1973
Afshari, M., Bakar, K. A., Luan, W. S., Afshari, M., Fooi, F. S., & Samah, B. A. (2010). Computer Use by Secondary School Principals. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 9(3), 8-25.
Alexander, B. W. (2021). Leadership in High Achieving Blended Learning Schools (No. 28414055) [Doctoral dissertation, University of Northern Colorado]. ProQuest Dissertations and Theses Global
Anderson, R. E., & Dexter, S. (2005). School technology leadership: An empirical investigation of prevalence and effect. Educational administration quarterly, 41(1), 49-82. 
Bokolo Jr, A., Kamaludin, A., Romli, A., Mat Raffei, A. F., A/L Eh Phon, D. N., Abdullah, A., ... & Baba, S. (2020a). A managerial perspective on institutions' administration readiness to diffuse blended learning in higher education: Concept and evidence. Journal of Research on Technology in Education, 52(1), 37-64.‏ 
Bokolo Jr. A., Kamaludin, A., Romli, A., Raffei, A. F. M., Phon, D. N. A., Abdullah, A., & Ming, G. L. (2020b). Blended learning adoption and implementation in higher education: A theoretical and systematic review. Technology, Knowledge and Learning, 27, 531–578.
Blomeyer, R. (2002). Virtual Schools and E-Learning in K-12 Environments: Emerging Policy and Practice. Policy Issues (ED469127). ERIC. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED469127.pdf
Boyd, V., & Hord, S. M. (1994). Principals and the New Paradigm: Schools as Learning Communities. ERIC database. (ED373428). ERIC. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED373428.pdf.
Chance, B., Ben-Zvi, D., Garfield, J., & Medina, E. (2007). The Role of Technology in Improving Student Learning of Statistics. Technology Innovations in Statistics Education, 1(1), 1-26.
Darling, J. R., & Walker, W. E. (2001). Effective conflict management: use of the behavioral style model. Leadership & Organization Development Journal, 22(5), 230- 242.
Darling-Hammond, L., & Richardson, N. (2009). Research review/teacher learning: What matters. Educational leadership, 66(5), 46-53.
Dinçer, S. (2018). Content Analysis in Scientific Research: Meta-Analysis, Meta-Synthesis, and Descriptive Content Analysis. Bartın University Journal of Faculty of Education, 7(1), 176-190.
Garrison, D. R., & Kanuka, H. (2004). Blended learning: Uncovering its transformative potential in higher education. The internet and higher education, 7(2), 95-105.
Gibson, D., Broadley, T. & Downie, J. (2017). Blended Learning in a Converged Model of University Transformation. In Ch. P. Lim, & L. Wang (Eds.), Blended Learning for Quality Higher Education: Selected Case Studies on Implementation from Asia‑Pacific (pp. 235-263). United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
Graham, C. R., Woodfield, W., & Harrison, J. B. (2013). A framework for institutional adoption and implementation of blended learning in higher education. The Internet and Higher Education, 18(1), 4–14. http://dx.doi.org/10.1016/j.iheduc.2012.09.003
Han, X., Wang, Y., Li, B. & Cheng, J. (2016). Case Study of Institutional Implementation of Blended Learning at Five Universities in China. In Ch. P. Lim, & L. Wang (Eds.), Blended Learning for Quality Higher Education: Selected Case Studies on Implementation from Asia‑Pacific (pp. 265-294). United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
Hanine, S., & Nita, M. A. (2019). The paradigm of quantum leadership: ontology, praxis and application to management. Revue International des Sciences de Gestion, 3(2), 837-858.
Hayes, D. (2006). Making all the flashy stuff work: The role of the principal in ICT integration. Cambridge Journal of Education, 36(4), 565-578.
Holmes, K. A., & Prieto-Rodriguez, E. (2018). Student and staff perceptions of a learning management system for blended learning in teacher education. Australian Journal of Teacher Education (Online), 43(3), 21-34.‏
Jani, J., Muszali, R., Nathan, S., & Abdullah, M. S. (2018). Blended learning approach using frog vle platform towards students’ achievement in teaching games for understanding. Journal of Fundamental and Applied Sciences, 10(5S), 1130-1141.
Johnson, E. (2015). Emergent Leadership Development: A New Model of Generative Growth and Learning (No.  3708051) [Doctoral dissertation, The Chicago School of Professional Psychology].‏ ProQuest Dissertations and Theses Global
Kocak, R. D. (2019a). New Leadership Dynamics in the Information Age: Lateral Leadership and Thought Leadership. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(38), 223-241.
Kocak, R. D. (2019b). Leadership Without Hierarchy and Authority: Lateral Leadership. International Journal of Social Inquiry, 12(2), 657-680.
Kocak, R. D. (2020). A Perspective to 21st Century Management: Quantum Leadership. In H. Babacan, M. Eraslan & A. Temizer (Eds.), Academic Studies in Social Sciences (p. 318-338). Ivpe Cetinje, Montenegro
Kovalenko, B., & Kovalenko, E. (2019). Approaches to Organizational Leadership in the Digital Age. In W. Strielkowski (Ed), 5th International Conference on Social, Economic, and Academic Leadership (pp. 235-239). Atlantis Press. https://dx.doi.org/10.2991/assehr.k.191221.204.
Kumar, A. (2012). Blended learning in higher education: A comprehensive study. https://www.academia.edu/download/40768823/IJACP_Paper_Blended_Learning_in_higher_education.pdf
Kundu, N., Bhar, C., & Pandurangan, V. (2016). Managing Technology in Quantum Age. Asian Journal of Science and Technology,7(4), 2834-2841.
Leithwood, K., Seashore, K., Anderson, S., & Wahlstrom, K. (2004). Review of Research: How Leadership Influences Student Learning.‏ University of Minnesota, Center for Applied Research and Educational Improvement.
Lim, Ch. P. & Wang, T. (2016a). A Framework and Self‑Assessment Tool for Building the Capacity of Higher Education Institutions for Blended Learning. In Ch. P. Lim, & L. Wang (Eds.), Blended Learning for Quality Higher Education: Selected Case Studies on Implementation from Asia‑Pacific (pp. 1-38). United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
Lim, Ch. P. & Wang, T. (2016b). Professional Development for Blended Learning in a Faculty: A Case Study of the Education University of Hong Kong. In Ch. P. Lim, & L. Wang (Eds.), Blended Learning for Quality Higher Education: Selected Case Studies on Implementation from Asia‑Pacific (pp. 187-210). United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
Malloch, K., & Porter-O'Grady, T. (2009). The quantum leader: Applications for the new world of work. Jones & Bartlett Learning.
Massy, J. (2006). The integration of learning technologies into Europe’s education and training systems. In L. Shannon & B. Miller (Eds.), Handbook of blended learning: Global perspectives, local designs (pp. 419-431). Wiley.
Means, B., Toyama, Y., Murphy, R., & Baki, M. (2013). The effectiveness of online and blended learning: A meta-analysis of the empirical literature. Teachers college record, 115(3), 1-47.
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. sage.
Mohapatra, S., & Dash, C. (2016). Blended Learning: A Flexible e-Learning component in Higher Education. International Journal, 5(8), 93-101.
Moskal, P., Dziuban, C., & Hartman, J. (2013). Blended learning: A dangerous idea? The Internet and Higher Education, 18, 15–23.
Murphy, C. J. (2017). Role of the Principal in Implementing Blended Learning in Algebra I Courses in South Carolina Public Schools (No. 4184) [Doctoral dissertation, University of South Carolina]. scholarcommons Dissertations and Theses Global
Oakley, G. (2016). From Diffusion to Explosion: Accelerating Blended Learning at the University of Western Australia. In Ch. P. Lim, & L. Wang (Eds.), Blended Learning for Quality Higher Education: Selected Case Studies on Implementation from Asia‑Pacific (pp. 67-102). United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
Papatya, G., & Dulupçu, M. A. (2008). Thinking quantum leadership for true transformation: the talisman of “not to know” at the threshold of new leadership. In D. Köksal, J. Mezuláník & S. Polouček (Eds.), International Joint Symposium on Business Administration (pp. 115-124). Haziran.‏
Porter, W. W., Graham, C. R., Bodily, R. G., & Sandberg, D. S. (2016). A qualitative analysis of institutional drivers and barriers to blended learning adoption in higher education. The internet and Higher education, 28(1), 17-27. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2015.08.003
Porter, W. W., Graham, C. R., Spring, A., & Welch, K. R. (2014). Blended learning in higher education: Institutional adoption and implementation. Computers & Education, 75, 185-195. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.02.011
Quilici, S. B., & Joki, R. (2011). Investigating roles of online school principals. Journal of Research on Technology in Education, 44(2), 141-160. 
Ruckdeschel, S. (2018). Mobile the Efficacy of Blended Learning Models of Teacher Professional Development, In A. Palalas, H. Norman & P. Pawluk (Eds.), Blended Learning in the Age of Social Change and Innovation (pp. 1-8). International Association for Blended Learning.
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2007). Handbook for synthesizing qualitative research. Springer.
Shelton, C. (1999). Quantum leaps: 7 skills for workplace recreation. Routledge.
Shelton, C. D., & Darling, J. R. (2004). From chaos to order: Exploring new frontiers in conflict management. Organization Development Journal, 22(3), 22-41.
Singer, M. D. (2004). Shifting Worlds: Leading Educational Change in a Quantum Universe ‏(No. 3132800) [Doctoral dissertation, University of New Hampshire.]. ProQuest Dissertations and Theses Global
Singh, H. (2021). Building effective blended learning programs. BH. Khan, S. Affouneh, S. H. Salha, Z. N. Khlaif (Eds), Challenges and Opportunities for the Global Implementation of E-Learning Frameworks (pp. 15-23). IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-7998-7607-6.ch002.
Singh, R., & Kaurt, T. (2016). Blended Learning- Policies in Place at University Sains Malaysia. In C. P. Lim and L. Wang (Eds.), Blended Learning for Quality Higher Education: Selected Case Studies on Implementation from Asia‑Pacific (pp. 103-126). United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
Zhao, S., & Song, J. (2021). What kind of support do teachers really need in a blended learning context? Australasian Journal of Educational Technology, 37(4),116-129.