بررسی دلالت های نظریه ها و سبک های مدیریت در بروز نوآوری

نویسنده

عضو هیئت علمی مؤسسۀ پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی

چکیده

این مقاله می کوشد با بهره گیری از نظریه ها و سبک های گوناگون مدیریت، دلالت های آنان را در بروز نوآوری در سازمان بررسی کند. بدین منظور، ابتدا عوامل مثبت و منفی هر یک از نظریه ها، به ترتیب از نظریۀ کلاسیک تا نظریه های سیستمی، اقتضایی، سازمان یادگیرنده و آشوب، تجزیه و تحلیل می شود. سپس دلالت ها ونقش و تأثیر هریک از این نظریه ها در تولید فکر و پرورش نبوغ کارکنان، به ویژه بروز خلاقیت و نوآوری در آنان به تفصیل بیان می گردد. بررسی ها و مطالعات نشان می دهند که برای نوآوری در سازمان، تنها داشتن مدیر و کارکنان خلاق ونوآور کافی نیست. علاوه بر آن، ساختار، راهبرد، محیط، فناوری، اندازه و چرخۀ حیات سازمان و توان کنترل منابع انسانی آن و نیز فرهنگ و نگرش و سبک مدیریت باید مشوق نوآوری باشند و از آن حمایت کنند. دلالت ها حاکی از این است که نقش و سهم نظریه های سیستمی و مشارکتی، به ویژه نظریۀ سازمان یادگیرنده و سبک های مشارکتی و تفویضی، در بروز خلاقیت و نوآوری در افراد و کارکنان سازمان بیش از سایر نظریه ها و سبک هاست. همۀ مباحث مربوط به ماهیت و مفهوم «سازمان یادگیرنده» و سبک های مشارکتی و تفویضی، کمک می کنند که افراد سازمان به فهم مشترکی از تفکر راهبردی دست یابند و در تجربه و دانش یک دیگر سهیم شوند. هم چنین افراد و کارکنان سازمان را برمی انگیزند که برای بینش و عمل یکپارچه و منطقی گرد هم آیند و با هم فکری و هم اندیشی، زیرساخت های لازم را برای نوآوری و تغییر در سازمان فراهم کنند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the implications of the theories and styles of management in creating innovations

نویسنده [English]

  • Heidar Toorāni
(PhD), Faculty member of Research Institute of Curriculum and Educational Innovations
چکیده [English]

This paper tries to examine the significance of various theories and styles of management in creating innovations in an organization. Therefore, we firstly analyze the positive and negative factors from the standpoint of different theories, from classical to the systematic, judicial, circumstantial, learner organization, and chaos theory. We then discuss in detail the significance, role, and impact of each of these theories on producing thought and enriching the talents of the personnel. The studies show that in having an innovative manager and personnel are not enough in order to create innovations in an organization. Besides these two factors, the structure, strategy, environment, measures and organizational life cycle, the controlling power on human resources, culture, attitude, and style of management should persuade innovation and support it.

It will be shown that the systematic and cooperative systems, specially the theory of learning organization and cooperative and empowering styles in creating innovation by the personnel of the organization, are more efficient than other theories and styles. The nature and concept of learning organization, and cooperative and empowering styles help the personnel of an organization to get a joint understanding of the strategic thinking, and also share their knowledge and experiences. Moreover, they motivate the organization personnel to get together, gain a consistent and logical action and provide the infrastructures for innovation and change in the organization through group thinking.


 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management theory
  • management style
  • creativity
  • Innovation
  • Strategic Thinking