نقش ارتباط فردی و جمعی در اشاعه نوآوری ها در آموزش و پرورش

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی- مدرس دانشگاه جامعه علمی-کاربردی

چکیده

فرایند ارتباطات، در جریان اشاعه نوآوری های آموزشی نقش به سزایی دارد. مجاری ارتباطی، ممکن است ماهیت میان فردی یا رسانه های جمعی داشته باشند و از منابع محلی یا فراملی نشأت بگیرند. پژوهش حاضر نشان می دهد که این مجاری ارتباطی متفاوت، در فرایند «اشاعه نوآوری ها» در نظام آموزشی، نقشهای متفاوتی بازی می کنند. رسانه های جمعی، به سرعت به مخاطبان وسیع دست می یابند، اطلاعات خود را گسترش می دهند و نگرش های ضعیف تر را به تغییر درمی آورند. در فرایند اشاعه نوآوری های آموزشی، رسانه های ارتباط جمعی و مجاری ارتباطی فراملی در مرحله آگاهی اهمیت نسبتاً بیشتری دارند، در حالی که مجاری میان فردی و محلی در مرحله اقناع موثرترند. رسانه های جمعی و مجاری ارتباطی فراملی برای پذیرندگان اولیه، در مقایسه با پذیرندگان متأخر، از مجاری میان فردی و محلی اهمیت نسبتاً بیشتری دارند. در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، ترکیبی از ارتباطات رسانه ای جمعی و میان فردی، موثرترین راه انتقال افکار جدید به افراد و متقاعد ساختن آن ها برای استفاده از نوآوری های آموزشی است. مراحل پذیرش نوآوری، شامل دانش، ترغیب، تصمیم وهمنوایی است. این پژوهش برای تعیین رابطه میان «میزان بهره مندی دبیران از مجاری ارتباطی» (جمعی و فردی) و «پذیرش نوآوری های آموزشی» انجام شده است. به این منظور، از پرسش نامه ای 42 پرسشی استفاده شد و نتایج حاصل از 390 پرسشنامه تکمیل شده توسط دبیران دبیرستان های استان تهران درسال تحصیلی 83-1382 نشان داد که: 1. بین میزان بهره مندی دبیران از مجاری ارتباط جمعی و دانش نوآوری رابطه ای مستقیم وجوددارد. 2. بین میزان بهره مندی دبیران از مجاری ارتباط فردی و رغبت آن ها به تغییر، رابطه معناداری وجود ندارد. 3. بین میزان بهره مندی دبیران ازمجاری ارتباط جمعی و همنوایی با ایده های جدید آموزشی رابطه معکوس وجود دارد. 4. بین میزان بهره مندی دبیران از ارتباط فردی وهمنوایی آن ها با ایده های جدید آموزشی، رابطه ای مستقیم وجود دارد. 5. بین میزان بهره مندی دبیران از مجاری ارتباط جمعی و مشارکت آنان در اجرای نوآوری های آموزشی، رابطه معناداری وجودندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of personal and mass communication in diffusion of innovations in the educational system

نویسنده [English]

  • Shahnaz Hashemi
(PhD), Faculty Member of Azad University (Tehran)
چکیده [English]

The process of communication has played a great role in "promotion of educational innovations". Communication channels may have interpersonal or mass media nature or may stem from local or transnational sources. The present research shows that the mentioned different channels play different roles in promoting innovations in the educational system. Mass media rapidly expand their audience and while disseminating information, move and change weaker attitudes. When promoting educational innovations, mass media and transnational channels become more important for information while interpersonal and local channels are more effective in the phase of satisfaction. Mass media and transnational channels are relatively more important than interpersonal and local channels for the expensive early adaptation compared to the expensive late adaptation. In developing countries like Iran, a combination of mass media and interpersonal communications is the most effective way to reach people to promote new ideas and encourage them to take advantage of educational innovations. It seems that this issue has practical applications. In some regions ideological leaders have maintained their past roles among their followers.

The acceptance levels of innovation include awareness, encouragement, decision, and cooperation. This research aims to determine the relationship between use of communication channels (mass and personal) by teachers and acceptance of educational innovations. For this reason, a questionnaire comprising of 42 questions has been given to teachers. The results that were obtained through 390 questionnaires – filled by teachers of Tehran province high schools in 2003-04 – indicate that:


There is direct relationship between use of mass communication channels by teachers and taking advantage of educational innovations;
There is no significant relationship between use of individual communication channels by teachers and their willingness to avail of those innovations;
There is reverse relationship between use of mass communication channels by teachers and their getting-along and cooperation with new educational ideas;
There is direct relationship between use of personal communication channels and cooperation; and
There is no significant relationship between use of mass communication channels by teachers and their participation in the study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • diffusion of innovation
  • mass communication
  • personal communication
  • innovation knowledge
  • co-working
  • enthusiasm for change
  • cooperation
  • Decision-making