ارزیابی و مقایسة تفکر خلاق در کودکان یک زبانه و دوزبانه زودهنگام همسان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار روان‌شناسی سلامت دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار روان‌شناسی بالینی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و مقایسة تفکر خلاق در کودکان یک زبانه و دوزبانه زودهنگام همسان با در نظر گرفتن متغیر جنس انجام شد. مطالعة حاضر جزء طرح های علی- مقایسه ای است. نمونة پژوهش شامل 200 دانش آموز دختر و پسر (100 دانش آموز دوزبانه ترکی- فارسی و 100 دانش آموز یک زبانه فارسی) بود که به صورت در دسترس از مدارس ابتدائی ناحیة 2 قم انتخاب شدند. دوزبانه های زودهنگام همسان از طریق مصاحبة نیمه ساختار یافته شامل اطلاعات جمعیت شناختی، که به دو زبان ترکی و فارسی انجام می شد، تشخیص داده شدند و با استفاده از آزمون تفکر خلاق تورنس (نسخه تصویری فرم B) داده ها جمع آوری و نتایج با آزمون t برای گروه های مستقل تحلیل شد. یافته ها نشان می دهد که تفاوت معناداری در تفکر خلاق دوزبانه ها با یک زبانه ها و دخترها با پسرها وجود دارد. در بین گروه ها، دوزبانه ها و پسرها نسبت به یک زبانه ها و دخترها عملکرد بهتری داشتند. علاوه بر نمرة کل خلاقیت در خرده مقیاس های تفکر خلاق نیز تفاوت گروه ها معنادار بود که نشان دهندة تفاوت در چگونگی تفکر خلاق آن ها می باشد. می توان عملکرد بهتر دوزبانه ها در این پژوهش را به نوع دوزبانه ها، یعنی زودهنگام همسان، ارتباط داد، زیرا مطابق یافته هایی است که معتقدند این نوع از دوزبانه ها از انعطاف پذیری ذهنی بالاتری در انجام تکالیف شناختی برخوردارند. تصویری بودن آزمون مورد استفاده در این مطالعه نیز از جمله دلایل بهتر عمل کردن پسرها نسبت به دخترها می باشد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment and comparison of creative thinking in monolingual and early equal bilingual children

نویسندگان [English]

  • A’zam Bayānlou 1
  • Parviz Āzād Fallāh 2
  • Kāzem Rasoul Zādeye Tabātabāyi 3
1 MA student on General Psychology at University of Tarbiat Modares
2 (PhD), University of Tarbiat Modares
3 (PhD), University of Tarbiat Modares
چکیده [English]

The present study was conducted to assess and compare creative thinking in monolingual and early equal bilingual children, while taking into account the gender differences. It was a research with causal-comparative design. The research sample consisted of 200 female and male students (100 Turk-Fars bilingual students and 100 Fars monolingual students) which were selected using convenience sampling method from elementary schools in 2nd educational district of the city of Qom. Early equal bilinguals were diagnosed with semi-structured interview consisting of demographic information in both languages, Turkish and Farsi. Also, the data was collected using Torrance Creative Thinking Test (figural version of form B) and the results were analyzed using independent samples t-test by SPSS software. The results showed that bilinguals and monolinguals and females and males have significant differences according to creative thinking. Among these groups, male bilinguals have performed better than female monolinguals. In addition to the total score of creativity, subscales of creative thinking were also significantly different between the groups, indicating a difference in how they think and act creatively. Superior performance of bilinguals can be mainly attributed to the type of bilingualism, i.e., early equal bilingualism. This finding is consistent with previous findings, showing that this type of bilinguals have greater level of mental flexibility in conducting cognitive tasks. The figural format of the test is the main reason for better performance of males compared to females.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creative Thinking
  • Early Equal Bilinguals
  • mental flexibility