مقایسة میزان عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در برنامة ارزشیابی کیفی و توصیفی و ارزشیابی سنتی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش، پژوهشکدة مطالعات برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی

2 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتیـ مدرس دانشگاه آزاداسلامی واحد سراوان و مدرس دوره‌های ضمن خدمت فرهنگیان استان سیستان‌و‌بلوچستان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای رابطة بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایة چهارم ابتدایی در مدارس با طرح ارزشیابی توصیفی و ارزشیابی سنتی شهر سراوان انجام گرفت. در این تحقیق، برای نمونه گیری، از روش خوشه ای چندمرحله ای استفاده شد؛ و با توجه به حجم جامعة مورد نظر، 155 دانش آموز که در طرح ارزشیابی توصیفی و 155 دانش آموز که در طرح ارزشیابی سنتی (غیرتوصیفی) بودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری مورد استفاده در این پژوهش عبارت بود از: پرسش نامة عزت نفس کوپر اسمیت ، آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی، آزمون پیشرفت تحصیلی علوم تجربی و آزمون پیشرفت تحصیلی زبان فارسی. برای تحلیل داده ها و آزمون فرض ها از روش آماری t دو گروه مستقل، استفاده شد. نتایج نشان داد که بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان گروه ارزشیابی توصیفی و دانش آموزان گروه ارزشیابی سنتی تفاوت معناداری وجود دارد؛ بدین ترتیب که میزان یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان گروه ارزشیابی توصیفی بیشتر از دانش آموزان گروه ارزشیابی سنتی بود. اما بین عزت نفس دانش آموزان طرح ارزشیابی توصیفی و دانش آموزان طرح ارزشیابی سنتی تفاوت معناداری وجود ندارد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison between students’ self-esteem and educational achievement in descriptive-qualitative evaluation and traditional evaluation models

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasani 1
  • Abdolsalām Nosrat Nāhouki 2
1 (PhD), Research Institution for Curriculum Development and Educational Innovations (Ministry of Education, Tehran, Iran)
2 MA at Educational Psychology, Lecturer at Islamic Azad University (Sarāvān Branch)
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the relationship between primary school 4th grade students’ self-esteem and educational achievement with regard to two models of descriptive-qualitative evaluation and traditional evaluation in Sarāvān (Sistān and Baloochestān province). The research sample consisted of 310 students who were selected through multistage cluster sampling method. Then, they were divided in two groups; one with descriptive-qualitative evaluation model and the other with traditional evaluation model (155 in each group). The research instruments were Cooper-Smith Self-Esteem questionnaire and educational achievement tests in mathematics, science, and Persian language. An independent samples t-test was also used to analyze the data. The results showed that there is a significant difference between the educational achievements of the two groups. It means that the students’ amount of learning and educational achievement in the group with descriptive-qualitative evaluation model was more than the other group. However, there was no significant difference between students’ self-esteem in the two groups with descriptive-qualitative and traditional evaluation models.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Descriptive-Qualitative Evaluation
  • Quantitative Evaluation
  • Self-esteem
  • Student’s Achievement