مطالعة تطبیقی آموزش شیمی سبز در برنامة درسی مدارس متوسطه (ایران و چهار کشور پیشرفته)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد شیمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، Leila _habibi112 @yahoocom

2 استادیار، دکترای شیمی عالی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،

3 استادیار، دکترای برنامة‌درسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، m_r_imam @yahoocom

چکیده

باور عمومی این است که تکلیف شب بر یادگیری و عملکرد تحصیلی اثرگذار است، ولی در تحقیقات این مقاله حاصل یک پژوهش کیفی است که با روش تطبیقی و به کمک الگوی بردی، برنامة درسی آموزش شیمی سبز در کشورهای آمریکا، استرالیا، چین و انگلستان را بررسی کرده است. مقالة حاضر تلاش می کند، عناصر اساسی برنامة درسی آموزش شیمی سبز را در کشورهای مورد مطالعه بررسی کند. نتایج به دست آمده، شباهت ها و تفاوت های بین منطق، اهداف، محتوا، روش های تدریس و شیوه های ارزشیابی در بین کشورهای مورد مطالعه و ایران را نشان می دهد. شباهت ها بیشتر در منطق و اهداف برنامة درسی قصد شده موجود دارد، اما تفاوت ها بیشتر در محتوا، روش های تدریس و شیوه های ارزشیابی دیده می شود. نتایج به دست آمده از این پژوهش می تواند به برنامه ریزان آموزشی و مؤلفان کتاب های درسی کمک کند تا با دید وسیع تری نسبت به بهبود برنامة درسی شیمی سبز اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative study of green chemistry education in the secondary school curriculum (Iran and four developed countries)

نویسندگان [English]

  • Leilā Habibi Boodlāloo 1
  • Maryam Sabāghān 2
  • Seyed Mohammadrezā Emāmjom’e 3
1 MA student in Chemistry Education at Shahid Rajāee Teacher training University, Tehran, Iran, Leila (Corresponding author)
2 (PhD), Shahid Rajāee Teacher training University, Tehran, Iran
3 (PhD), Shahid Rajāee Teacher training University, Tehran, Iran, m_r_imam @yahoocom
چکیده [English]

It was a qualitative study that using a comparative study (Beredays method) studied the green chemistry education curricula in Iran and countries such as America, Australia, China and the United Kingdom. This paper tries to study the basic elements of green chemistry education curriculum in these countries. The results showed that there were more similarities in the logic and objectives of the curriculum, but the differences were seen in the content, teaching and assessment methods. The results could help the educational planers and textbook developers to improve the curriculum of green chemistry education with a broader viewpoint. 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Chemistry Education
  • Curriculum
  • secondary school
  • comparative study
آقازاده، احمد. (1386). آموزشوپرورش تطبیقی. تهران: رشد.
جعفری هرندی، رضا، و میرشاه جعفری، سید ابراهیم. (1388). بررسی تطبیقی برنامة درسی آموزش علوم در ایران و چند کشور جهان. اندیشه‏های نوین تربیتی، 19، 145- 193.
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی. (1395). شیمی (1)،  شیمی در مسیر توسعه پایة دهم دورة متوسطه.110210. تهران: شرکت چاپونشر کتابهای درسی ایران.
دلاور، علی .(1388). روش تحقیق در روان‏شناسی و علوم رفتاری. تهران: ویرایش.
راهنمای برنامة درسی شیمی. (1378). تهران: سازمان پژوهش و برنامه‏ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش ایران.
شعبانی، حسن. (1371). مهارت‏های آموزشی و پرورشی. تهران: سمت.
فردوسفر، رحیم و فتحی، حسین. (1393). آموزش نوین شیمی با رویکرد ورود آزمایش های شیمی سبز درکتب شیمی متوسطه. اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعة پایدار. تهران، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعة پایدار، مؤسسة آموزش عالی مهر اروند.
مستشاری، مرتضی. (1383). دیدگاههای آموزشی و پژوهشی شیمی سبز . محیط شناسی، 32، 100- 104.
Anastas, P., & Beach, I. (2009). Changing the Course of Chemistry. In P. T. Anastas, I. J. Levy, and K. E. Parent, (Eds) Green Chemistry Education: changing the course of chemistry. American Chemical Society, (pp.1-17). Washington Dc: Oxford uni.
Anastas, P, & Warner, J. (1998). Green chemistry: Theory & practical. New York: Oxford University.
Anastas, P., Wood-Black, F., Masciangioli, T., McGowan, E., Ruth, L. (Eds) (2007). Exploring Opportunities in Green Chemistry and Engineering Education. Washington (DC): National Academy of Sciences (US) Chemical Sciences.
Cann, M. C. (2009). Greening the Chemistry Lecture Curriculum: Now is the Time to Infuse Existing Mainstream Textbooks with Green Chemistry. In P. T. Anastas, I. J. Levy, and K. E. Parent, (Eds) Green Chemistry Education: Greening the Chemistry Lecture Curriculum. American Chemical Society, (pp.93–102). Washington Dc: Oxford uni.
Cannon, A, & Warner, J. (2009). K-12 outreach & science literacy through green chemistry. In P. T. Anastas, I. J. Levy, and K. E. Parent, (Eds) Green Chemistry Education: k-12 outreach & science literacy through green chemistry. American Chemical Society, (pp.167-185). Washington Dc: Oxford uni.
Chemistry curriculum and assessment guide secondary (Senior Secondary). (2007-2014). the Hong Kong Examinations and Assessment Authority. Retrieved November 13, 2012, from http://334.edb. hkedcity.net/doc/eng/chem_final_e_20091005.pdf.
Chemistry Victorian curriculum (Senior Secondary). (2013-2016). Victorian curriculum & assessment authority VCE chemistry study design. Retrieved July 6, 2013, from http:/www. vcaa.vic.edu.au/Documents/vce/chemistry/ChemistrySD-2013.pdf‎.
Department of Education in Australia .Chemistry education (Senior Secondary). Government quality programmers. Retrieved February 14, 2014, from http:// deewr .gov.au/n-government-quality-teacher-program.
Department of Environmental Conservation. Green Chemistry in New York State (Senior Secondary). (2012). Retrieved October 13, 2012, from http://www.dec.ny.gov/education /77750.html.
Gomes, V. & Marques,C. (2015). Green Chemistry Education in Brazil: Contemporary Tendencies and Reflections at Secondary School Level. In P. T. Zuin, V., & Mammino, L. (Eds) Worldwide Trends in Green Chemistry Education: Green Chemistry Education in Brazil. American Chemical Society (pp. 1-15). Royal Society of Chemistry.
Green Chemistry at a Glance. (2012). American Chemical Society. Retrieved Jun 15, 2012, fromhttp://www.acs.org/content/acs/en/greenchemistry/about/green-chemistry-at-a-glance.html.
Green chemistry curriculum & training at the k-12 level. Skyline High School. Retrieved February 9, 2011, from http:/www.michigan.gov/deq-p2ca-chemistry- cannon_ 29 .pdf‎.
Green chemistry education (Senior Secondary). (2013). University of Oregon. Retrieved Jun 5, 2013, from http:// green hem.uoreganedu. pdf‎.
Habibi, L., Sabbaghan,M ., & Emam Jome, M. (2013). A Comparative Study in Green Chemistry Education Curriculum in America and China. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 90(2013), 288 – 292
Hjeresen, D. L.; Schutt, D. L. and Boese, J. M. (2000). Green Chemistry and Education. J. Chem. Ed. 12(77), 1543-1547.
Ilina, E. (2008). Integrating sustainable development into faculty of chemistry curriculum. 2nd international IUPPC conference on green chemistry. Retrieved November 4, 2011, from http:// www.green chemistry.ru/conferences/files/ icgc2008/ Abstracts/ 26031.pdf.
Kendra, S, & Vikas, M. (2012). Senior school curriculum. Griffith: Central board of secondary education. Retrieved February 9, 2013, from http://www.griffith. edu.au/students.
Kerr, M., & Brown, D. (2009). Using green chemistry to enhance faculty professional development opportunities. In P. T. Anastas, I. J. Levy, and K. E. Parent, (Eds) Green Chemistry Education: using green chemistry to enhance faculty professional development opportunities. American Chemical Society, (pp.19-36).Washington Dc: Oxford uni.press.
Kirchhoff, M. (2005). Promoting sustainability through green chemistry. Resources, Conservation and Recycling, 44(3), 237–243
Klingshirn, Marc, & Gray S. (2009). Integrating green chemistry into the introductory chemistry curriculum. In Paul T. Anastas, Irvin J. Levy, Kathryn E. Parent (Eds), Green Chemistry Education (pp.79-92). Washington Dc: Oxford uni.press.
Lenoir, D. & May, R.G. (1997). Curricula for environmental chemistry in Germany. Journal of Environment and Health, 4(4), 235-240.
Lister, T, & Harrison, S. (2010). GCE Chemistry in Chemistry. Advancing learning changing live. Retrieved July 5, 2012, from http://www.edexcel.com/migration documents /GCE Chemistry10.pdf.
Long, S., & Kirchhoff, M. (2008). ACS & its role in the fisher of chemistry education. American Chemical Society Education. Retrieved April 21, 2010, from www. Acs .org/acsorg/ education/chapter-16-chemistry-in-the-national.
Mageswary, K. Ismail, Z., & Michael,W. (2012). The efficacy of green chemistry laboratory- based pedagogy: changes in environmental values of Malaysia pre services teachers. International Journal of Science & Mathematics Education, 10(3), 497–529
Norris, R. (2009). Chemistry for IGCSE. Edexcel Limited. Retrieved December 5, 2012, from http://www.edexcel.com/migrationdocuments/IGCE/Chemistry.pdf.
Oloruntegbe, K.O., & Alake, E.M. (2010). Chemistry for today & the future: sustainability through virile problem based chemistry curriculum. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 4(5), 800-807
Poliakoff, M, & Fitzpatrick, M. (2002). Green Chemistry: Science and Politics of Change. Journal of Science Magazine, 2(297), 807-810.
Sbarbati, N. (2011). Course on green chemistry for secondary school teachers. Beyond benign. Retrieved Jun 9, 2013, from http:// www. Beyond benign.org/K12educat ion/high school .html.
Tarasova, N. Lokteva, L., & Lunin, V. (2015). Green Chemistry Education in Russia. In P. T. Zuin, V., & Mammino, L. (Eds) Worldwide Trends in Green Chemistry Education: Green Chemistry Education in Russia. American Chemical Society (pp.  213-247). Royal Society of Chemistry.
Tripp, J. (2012). Laboratory Manual. In P. T. American Chemical Society, (Eds) Chemistry in Context: Laboratory Manual (pp.12-20). New York: San Francisco state university.
Voiland, L. (2008). Promotes green chemistry in school. United States Environmental Protection Agency. Retrieved October 8, 2011, from http:// www.epa.gov/ region 02/capp.
Wardencki, W., Curyo, J., &. Namieœnik, J. (2004). Green chemistry current & future. Polish Journal of Environmental Studies, 14(4), 389-395
Ware, S. (2001). Greening the curriculum. American Chemical Society education programs. Pure and Applied Chemistry, 73(8), 1247-1250
Warner, J. & Anastas, P. (2012). Incorporating green chemistry into your high school curriculum. Beyond benign. Retrieved October 8, 2013, from http://www.beyond benign. org/K1 2education/highschool.html.