کلیدواژه‌ها = content analysis
تعداد مقالات: 23
1. تبیین چارچوب مفهومی ابعاد و مولفه‌های برنامه درسی کنجکاوانه و بررسی میزان انطباق محتوای برنامه درسی دوره ابتدایی با آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1400

10.22034/jei.2021.218432.1374

محسن دیبایی صابر؛ مهدی سبحانی نژاد


2. تحلیل محتوای کتاب‌های فارسی دورة ابتدایی بر اساس شاخص‌های شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

دوره 19، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 185-213

10.22034/jei.2020.121554

انسی کرامتی؛ علیرضا کاظمی؛ کمال الدین حسینی


4. تحلیل محتوای مجلة رشد دانش‌آموز بر اساس الگوی خلاقیت پلسک

دوره 18، شماره 1، بهار 1398، صفحه 159-177

پری مشایخ؛ راه‌علی طاهری


6. تحلیل جریان علمی حوزه های موضوعی مقاله های فصلنامة نوآوری های آموزشی در سال های 1394-1382 (شماره های: 55-5)

دوره 16، شماره 1، بهار 1396، صفحه 137-158

اکرم عینی؛ آذردخت کوهستانی نژاد طاری؛ اکرم یغمائیان


7. آسیب شناسی و تحلیل کارکردهای تربیتی هنر در کتب درسی قبلی و تازه تألیف هنر پایۀ هفتم

دوره 14، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 60-78

مجتبی پورکریمی هاوشکی؛ علی کریمی گیلده؛ حجت حسنی


11. بررسی و تحلیل مؤلفه های حقوق بشر در کتاب های درسی دورة ابتدایی

دوره 13، شماره 1، بهار 1393، صفحه 7-24

کورش فتحی واجارگاه؛ غلامرضا شمس مورکانی؛ محمد رضا لورائی؛ سیدرمضان عقیلی


13. تحلیل محتوای کتاب های درسی دورۀ آموزش ابتدایی براساس مؤلفه های شادکامی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 141-164

ابراهیم صالحی عمران؛ سهیلا هاشمی؛ منصوره ایران نژاد


17. تحلیل محتوای طرح های برگزیده و نوآورانه اولین همایش نوآوری های آموزشی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 126-149

شهناز هاشمی؛ اعظم ملایی نژاد


18. تجزیه وتحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی بر اساس مؤلفه های آموزش سلامت

دوره 9، شماره 1، بهار 1389، صفحه 139-162

صمد ایزدی؛ ابراهیم صالحی عمران؛ کورش فتحی واجارگاه؛ میمنت عابدینی بلترک


23. تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی برحسب سازه انگیزه پیشرفت

دوره 2، شماره 3، پاییز 1382، صفحه 29-54

حمید رضا عریضی؛ احمد عابدی