نویسنده = عادل زاهد بابلان
شناسایی شاخص‌های منش مربیگری مدیران مدارس مقاطع ابتدایی

دوره 21، شماره 3، مهر 1401، صفحه 47-68

10.22034/jei.2022.321352.2214

جواد امجدی حور؛ مهدی مصلح گرمی؛ الهه سلطانی؛ عادل زاهد بابلان


الگو‌سازی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر خودکارآمدی معلمان با میانجی‌گری فرهنگ مدرسه

دوره 21، شماره 2، تیر 1401، صفحه 49-66

10.22034/jei.2022.297909.2049

عادل زاهد بابلان؛ افشین عابدی نیا؛ حسین تقوی قره بلاغ؛ پدرام قربانزاده طولارود پایین


بررسی تأثیر ادراک معلمان از جوّ سازمانی نوآورانه بر استفادة مداوم از تدریس الکترونیکی با نقش میانجی متغیر خودکارآمدی رایانه

دوره 16، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 25-42

مهدی معینی کیا؛ عادل زاهد بابلان؛ سیدمحمد سیدکلان؛ غفار کریمیان پور