کلیدواژه‌ها = پژوهش
عوامل مؤثر بر توسعه پژوهش در تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 101-120

شهرام علم؛ فریدون تندنویس؛ علی محمد امیرتاش


فراتحلیل عوامل مؤثر برافزایش کاربست یافته های پژوهشی در وزارت آموزش و پرورش

دوره 4، شماره 2، تیر 1384، صفحه 109-133

احمد عابدی؛ حمیدرضا عریضی؛ علیرضا شواخی