نویسنده = مریم دانای طوسی
درک نحوی، حافظۀ فعال و درک متن

دوره 12، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 61-84

معصومه نجفی پازوکی؛ علی درزی؛ مهدی دستجردی؛ ابوطالب سعادتی شامیر؛ مریم دانای طوسی


سخن گفتن، مهارتی مغفول در برنامۀ درسی زبان فارسی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 121-150

مریم دانای طوسی