کلیدواژه‌ها = نگرش
نگرش دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهرستان تیران و کرون نسبت به آموزش درس هندسه به شیوۀ فن هیلی

دوره 10، شماره 3، مهر 1390، صفحه 75-100

محمدجواد لیاقتدار؛ حمیدرضا عریضی؛ نرجس امینی؛ سعیده صدرارحامی


بررسی تأثیر آموزش تاریخ فیزیک بر دانش و نگرش شاگردان دختر پایۀ دوم دبیرستان

دوره 10، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 53-70

خدیجه محبوبی؛ منصور وصالی؛ مهدی سعادت