کلیدواژه‌ها = دانش‌آموزان
اثربخشی بستۀ آموزشی مدیریت رفتار مبتنی بر نظریۀ انتخاب در کاهش بی‌انضباطی دانش‌آموزان در مدرسه

دوره 21، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 165-189

10.22034/jei.2021.287862.1943

مسلم امیری؛ جواد مصرآبادی؛ ابوالفضل فرید؛ سیاوش شیخ علیزاده


واکاوی جایگاه و نقش تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی و ارائۀ چارچوب آموزشی

دوره 20، شماره 3، مهر 1400، صفحه 217-238

10.22034/jei.2021.246381.1611

سمانه قدیریان پور؛ عفت عباسی؛ مرجان کیان