کلیدواژه‌ها = الگو
شناسایی شاخص‌های منش مربیگری مدیران مدارس مقاطع ابتدایی

دوره 21، شماره 3، مهر 1401، صفحه 47-68

10.22034/jei.2022.321352.2214

جواد امجدی حور؛ مهدی مصلح گرمی؛ الهه سلطانی؛ عادل زاهد بابلان


طراحی و اعتباریابی الگوی یادگیری معکوس مبتنی بر رویکرد تدریس مسئله‌محور درس زبان انگلیسی

دوره 21، شماره 2، تیر 1401، صفحه 81-104

10.22034/jei.2022.292844.1988

شیلا سلیمانی؛ خدیجه علی آبادی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ علی دلاور


نقش مدیران در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی پسرانۀ شهر تهران: آزمون اثر سبک رهبریِ تحولی

دوره 9، شماره 2، تیر 1389، صفحه 89-126

حسن رضا زین آبادی؛ محمدرضا بهرنگی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ ولی اله فرزاد


الگویی برای پژوهش در ارزشیابی تحصیلی بر اساس دیدگاه هرمنوتیک

دوره 1، شماره 1، مهر 1381، صفحه 39-58

خسرو باقری؛ عبدالوهاب یزدانی