کلیدواژه‌ها = Meta-analysis
فراتحلیل پیامدهای برنامه های مداخله ای اصلاح رفتار بر بی انضباطی

دوره 16، شماره 4، دی 1396، صفحه 57-76

گویا قدیمی مقدم؛ جواد مصرآبادی


فراتحلیل و بررسی عوامل مؤثر در نقش خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی

دوره 16، شماره 3، شهریور 1396، صفحه 133-145

معصومه قائد رحمتی؛ لیلا بختیاری؛ ولی الله فرزاد


فراتحلیل روابط راهبردهای یادگیری و عملکرد حل مسئلۀ ریاضی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 34-55

جواد مصرآبادی؛ الهام عرفانی آداب


Meta-Analysis of Influential Factors on Research Application in the Ministry of Education

دوره 7، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 65-82

Ahmad Abedi؛ Hamid-Reza Oreizy؛ Ali-Reza Shavakhi


فراتحلیل عوامل مؤثر برافزایش کاربست یافته های پژوهشی در وزارت آموزش و پرورش

دوره 4، شماره 2، تیر 1384، صفحه 109-133

احمد عابدی؛ حمیدرضا عریضی؛ علیرضا شواخی