کلیدواژه‌ها = تدریس
طراحی و اعتباریابی الگوی یادگیری معکوس مبتنی بر رویکرد تدریس مسئله‌محور درس زبان انگلیسی

دوره 21، شماره 2، تیر 1401، صفحه 81-104

10.22034/jei.2022.292844.1988

شیلا سلیمانی؛ خدیجه علی آبادی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ علی دلاور


احساس مهم‌بودن ناشی از تدریس: تجارب معلمان دورة ابتدایی

دوره 20، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 33-52

10.22034/jei.2021.128600

مهدی محمدی؛ رضا ناصری جهرمی؛ مرضیه علامه زاده؛ فاطمه میرغفاری؛ زهرا حسامپور؛ راحیل ناصری جهرمی


تأثیر روش آموزشی افسانه زدایی علمی بر تفکر انتقادی دانش آموزان

دوره 14، شماره 3، مهر 1394، صفحه 7-21

رحیم بدری گرگری؛ عترت الزهرا قناعت پیشه


ارزشیابی مهارت های حرفه ای معلمان دوره ابتدایی

دوره 5، شماره 4، دی 1385، صفحه 135-170

زهرا دانش پژوه؛ ولی اله فرزاد