کلیدواژه‌ها = جنسیت
بررسی خطاهای املایی در نوشتار متون انگلیسی دانش آموزان فارسی زبان با توجه به متغیر دورۀ تحصیلی و جنسیت

دوره 15، شماره 3، مهر 1395، صفحه 109-124

سید بهنام علوی مقدم؛ سارا سلیمی؛ امیررضا وکیلی فرد


انواع روش های آموزش به نوجوانان در زمینۀ فرهنگ امداد و تعیین میزان اثربخشی آن ها

دوره 12، شماره 3، مهر 1392، صفحه 67-81

محمدجواد سمیعی؛ اسماعیل صالحی؛ محمدرضا مثنوی