تعداد مقالات: 528
178. میانجیگری یا مدیریت تعارض در مدرسه

دوره 2، شماره 1، بهار 1382، صفحه 57-76

زهرا بازرگان


180. تدوین و طراحی الگویی برای ارائه بازخوردهای کیفی در ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 57-78

ایرج خوش خلق؛ محمد مهدی اسلامیه


181. قومیت، پدیده ای آکسیمورون در برنامه درسی صریح مدارس متوسطه ایران

دوره 10، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 57-86

علیرضا عراقیه؛ کورش فتحی واجارگاه؛ احمد علی فروغی ابری؛ نعمت الله فاضلی


183. فراتحلیل پیامدهای برنامه های مداخله ای اصلاح رفتار بر بی انضباطی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 57-76

گویا قدیمی مقدم؛ جواد مصرآبادی


184. بسترها و مبانی نظری شکل‌گیری جوامع یادگیری حرفه‌ای: الگوهای جوامع یادگیری و مقایسه آن‌ها

دوره 19، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 57-84

10.22034/jei.2020.112724

رقیه متحیرپسند؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ نعمت‌الله موسی پور؛ حیدر تورانی


187. تبیین و تحلیل جریان اسلامی سازی علوم و آثار آن بر تعلیم و تربیت

دوره 3، شماره 1، بهار 1383، صفحه 59-78

سیدمهدی سجادی؛ رمضان برخورداری


189. بررسی و مقایسه کارکرد خانواده و سیمای روان شناختی فرزندان شاهد

دوره 4، شماره 1، بهار 1384، صفحه 59-78

هادی کرامتی؛ علیرضا مرادی؛ منیژه کاوه


190. طراحی الگوی آموزش کارآفرینانه در مدرسه

دوره 18، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 59-82

10.22034/jei.2019.99317

محمدتقی طغرایی؛ سیدسعید میرواحدی؛ سمیه هاشمی


192. تأثیر روش های فعال تدریس بر پیشرفت سواد خواندن دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم ابتدایی استان مازندران

دوره 8، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 60-97

محمد صالحی؛ کیومرث نیازآذری؛ محمّدتقی معتمدی تلاوکی


193. آسیب شناسی و تحلیل کارکردهای تربیتی هنر در کتب درسی قبلی و تازه تألیف هنر پایۀ هفتم

دوره 14، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 60-78

مجتبی پورکریمی هاوشکی؛ علی کریمی گیلده؛ حجت حسنی


194. بررسی چالش های توسعه مدارس هوشمند در کشور

دوره 7، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 61-78

جعفر محمودی؛ سروش نالچیگر؛ سید بابک ابراهیمی؛ محمدرضا صادقی مقدم


196. تبیین الگوی تدریس خلاق مبتنی بر اصول ریزوماتیک ژیل دلوز

دوره 18، شماره 1، بهار 1398، صفحه 61-84

10.22034/jei.2019.88542

علی عبداله یار؛ مهدی سبحانی نژاد؛ سید مهدی سجادی؛ محسن فرمهینی فراهانی


199. شناسنامه ای برای واژه ها

دوره 2، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 65-80

اکرم طیبی


200. رئالیسم استعلایی و ثنویت کاذب در پژوهش تربیتی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 65-86

بختیار شعبانی ورکی